بافل طالبانی بە بغداد سفر کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان در راس هیئتی عالیرتبە از این حزب، بە بغداد سفر کرد.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری خندان در خبری فوری گزارش داد کە بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی در راس هیئتی عالی رتبە از این حزب، وارد بغداد شدە است.

هدف از این سفر گفتگو با رهبران احزاب سیاسی و مقامات عراقی، بە ویژە چارچوب هماهنگی احزاب شیعە، جریان صدر و ائتلاف های عزم و تقدم، اعلام شدە است.

این در حالی است کە سورای رهبری اتحادیە میهنی روز گذشتە، پس از نشستی در سلیمانیە برهم صالح را بە عنوان نامزد رسمی حزب، برای تصدی ریاست جمهوری عراق انتخاب کردە و حزب دمکرات را متهم بە برهم زدن توافق دو حزب و اتحاد داخلی کردها کرد و این اقدام واکنش حزب دمکرات را بە دنبال داشتە و اختلافات دو حزب را تشدید کرد.

حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را بە عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری معرفی کردە و دو حزب در تلاش هستند موافقت و حمایت احزاب عراقی را برای موفقیت نامزد خود جلب کنند.

پیشتر نیز حزب دمکرات هیئتی را برای گفتگو با احزاب عراقی بە بغداد اعزام کرد.