آمادەباش نیروهای امنیتی در کرکوک پس از حملات داعش بە زندان های تحت کنترل کردهای سوریە
سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از حملات داعش بە زندان های تحت کنترل کردهای سوریە در حسکە، نیروهای امنیتی در کرکوک بە حالت آمادە باش کامل درآمدند.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری تحلیلی شارپرس گزارش داد کە پس از حملات اخیر داعش بە زندان های تحت کنترل نیروهای کرد سوری در حسکە برای آزادی عناصر زندانی خود، نیروهای امنیتی در کرکوک بە حالت آمدە باش کامل درآمدە اند.

بر اساس خبر نیروهای امنیتی و پلیس عراق عملیات های جستجو و پاکسازی عناصر داعش را در محلات مختلف کرکوک برای شناسایی و دستگیری عناصر داعش آغاز کردە اند.

همچنین اعلام شدە کە داعش در هفتە های اخیر سعی داشتە بە زندان تسفیرات واقع در فرودگاه بین المللی کرکوک حملە کردە و تمام عناصر خود در این زندان را آزاد کند، اما نیروهای امنیتی کرکوک از ین نقشە مطلع و تمامی عوامل و طراحان آن را شناسایی و دستگیر کردە اند.

در حال حاضر و پس از حملات داعش بە زندان های محل نگە داری عناصر این گروە در کردستان سوریە، احتمال حملە بە زندان ها در کرکوک نیز قوت گرفتە وبە همین دلیل تمامی نیروها در کرکوک بە حالت آمادە باش کامل درآمدە اند.