دولت اقلیم کردستان در عمل بە وعدە های خود شکست خوردە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- فراکسیون جماعت عدالت در پارلمان کردستان دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە در عمل بە وعدە های خود و خدمات رسانی بە شهروندان شکست خوردە است.

بە گزارش کردپرس ەب نقل از شارپرس، در اطلاعیە ای کە از سوی فراکسیون حزب جماعت عدالت کردستان منتشر شدە، آمدە کە دولت اقلیم کردستان نتوانستە بە وعدە های خود در حل مشکلات مردم و  تامین نیازهای آنان عمل کند و در شرایط کنونی و پس از بارش های سنگین برف و برودت هوا کە مردم اقلیم بە برق بیشتر از گذشتە نیاز دارند، میزان تولید و ارائە برق در اقلیم کاهش یافتە و مردم با کمبود برق موجە هستند.

همچنین اشارە شدە همزمان با کمبود برق، دولت در تامین نفت سفید بە عنوان سوخت خانگی مردم اقلیم نیز با نرخی کە پیشتر وعدە دادە بود، شکست خوردە و تاکنون فقط یک پنجم خانوارهای اقلیم سهمیە نفت خود را دریافت کردە اند و بە دلیل عملکرد غیرقانونی شرکت های وابستە بە حاکمیت نیز نرخ گاز مایع در برخی شهرها بە بیش از دو برابر افزایش یافتە است و شهروندان بە نفت و گاز دسترسی ندارند.

فراکسیون جماعت عدالت، هیئت دولت و نیز احزاب سهیم در دولت اقلیم را مسئول اصلی این شرایط دانستە و آنان را متهم کردە کە هیچ یک از وعدە های خود در بهبود شرایط معیشتی و رفاهی مردم و تامین نیازهای آنان بە ویژە در زمینە سوخت و انرژی را عملی نکردە اند.

از وزارت های برق و منابع طبیعی نیز خواستە شدە تامین نیازهای کنونی مردم اقلیم را در اولویت قرار دادە و تامین برق دیگر استان های عراق را بە عهدە دولت مرکزی این کشور بگذارند.