بخشی از نیروهای پیشمرگ اتحادیە میهنی در چارچوب وزارت پیشمرگ قرار گرفتند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان اعلام کرد کە نیروهای واحد 2 پشتیبانی اتحادیە میهنی کردستان در چارچوب و تحت فرمان این وزارت خانە قرار گرفتە اند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، در اطلاعیە ای کە از سوی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، منتشر شدە، آمدە کە در چارچوب طرح اصلاحات در وزارت پیشمرگ و ساماندهی و متحد سازی این نیروها، واحد 2 پشتیبانی نیروهای پیشمرگ اتحادیە میهنی در چارچوب و تحت فرمان این وزارت خانە قرار گرفتە اند.

همچنین اعلام شدە کە قرار گرفتن این نیروها در چارچوب وزارت پیشمرگ و پیوستن آن ها بە نیروهای تحت فرمان این وزارت خانە بنا بە فرمان شمارە 228 هیئت دولت اقلیم کە در 25  ژانویە 2022 صادر شدە، صورت گرفتە و بر اساس آن تمامی نیروهای واحد 2 پشتیبانی لشکر 70 نیروهای پیشمرگ اتحادیە میهنی از این پس جزو نیروهای وزرات پیشمرگ هستند.

پیشتر نیز نیروهای واحد 1 پشتیبانی تحت فرمان وارت پیشمرگ قرار گرفتە اند.

بیشتر نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان، جزو نیروهای وابستە بە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان احزاب حاکم اقلیم بودە و  اجرای اصلاحات در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان و ساماندهی این نیروها و خارج ساختن آن ها از سلطە احزاب از شروط اساسی ادامە کمک های ائتلاف جهانی بە اقلیم و نیروهای پیشمرگ است و این کشورها بە صورت مستقیم بر روند اجرای این اصلاحات نظارت می کنند.