اقدام برای تصدی ریاست جمهوری عراق بدون حمایت مسعود بارزانی، اشتباه است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان، تاکید کردکە تلاش برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، بدون کسب حمایت رهبر حزب دمکرات کردستان، اقدامی اشتباه است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، طی هفتە ها و روزهای گذشتە اختلافات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق رو بە افزایش است و اتحادیە میهنی با استناد بە توافق پیشین دو حزب و اینکە در سال های گذشتە این منصب را در اختیار داشتە آن را سهم خودمی داند و حزب دمکرات نیز  تاکید می کند بە دلیل اینکە بیشترین تعداد کرسی های مجلس عراق در میان احزاب اقلیم کردستان کسب کردە، حق دارد ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.

در همین حال، اعلام نامزدی برهم صالح از سوی اتحادیە میهنی با وجود مخالفت مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات و نیز نامزدی هوشیار زیباری از سوی حزب دمکرات، اختلافات میان دو حزب را تشدید کرد.  

در این میان فریدون عبدالقادر عضو پیشین دفتر سیاسی اتحادیە میهنی اعلام می کند، ممکن است این منصب میان دو حزب نهایی شود، اما مهمترین موضوع اتحاد میان کردها در بغداد است و باید همه احزاب سیاسی اقلیم در بغداد با یکدیگر برای کسب حقوق کردها تلاش کنند.

وی تاکید کرد کە اقدام برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق بدون جلب حمایت مسعود بارزانی اقدامی اشتباه است، زیرا بدون شک نهایی کردن این منصب مستلزم تصمیم وی است.

همچنین در خصوص اینکە برهم صالح در مقام ریاست جمهوری عراق تا چە اندازە توانستە در جهت مناع کردها عمل کند، گفت کە چە کسی تاکنون توانستە در عراق بە کردها خدمت کند؟ عراق جزو فاسدترین کشورها است و شخص دیگری هم نتوانستە در این کشور بە منافع کردها خدمت کند.

شایان ذکر است کە بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و  در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام،  این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند  و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر  از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە است.