سفر مقتدی صدر بە بغداد برای گفتگو با چارچوب هماهنگی دربارە تشکیل دولت عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبر جریان صدر بە منظور گفتگو با سران چارچوب هماهنگی احزاب شیعی عراق در خصوص تشکیل دولت جدید این کشور، به بغداد سفر کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، دفتر مقتدی صدر روحانی برجستە شیعە عراقی و رهبر جریان صدر در اطلاعیە ای از سفر وی بە بغداد خبر داد.

در این اطلاعیە آمدە کە وی شامگاه امروز چهارشنبە 6 بهمن / 26 ژانویە بە منظور گفتگو با سران چارچوب هماهنگی در خصوص تشکیل دولت جدید عراق، بە بغداد سفر کردە است.

قرار است دیدار وی با سران چارچوب هماهنگی از فردا آغاز شود.

مقتدی صدر بر تشکیل دولت اکثریت ملی در عراق با حذف برخی از جریان های سیاسی عراقی تاکید می کند.

 از سوی دیگر چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه تاکید کرده که اگر رویکرد حذف و به حاشیه راندن یک طیف سیاسی در عراق ادامه داشته باشد، آنها به سراغ مخالفت و تحریم فرآیند سیاسی عراق می روند.