نامزدی هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق موجب شرمساری کردها است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سیاستمدار کُرد عراقی، تاکید کرد کە حزب دمکرات با نامزد کردن هوشیار زیباری برای ریاست جمهوری عراق، خود و کردها را دچار شرمساری کردە است.

بە گزارش کردپرس، سالار محمود با اشارە بە اینکە هوشیار زیباری عضو ارشد دفتر سیاسی حزب دمکرات پیشتر و در منصب وزرات دارایی عراق بە دلیل متهم شدن بە فساد مالی و سوءاستفادە از منصب خود برای منافع حزبی و شخصی از سوی مجلس عراق، استیضاح و برکنار شدە، گفت کە حزب دمکرات با نامزد کردن زیباری برای تصدی ریاست جمهوری عراق، خود و کردها را دچار شرمساری کرد.

سیاستمدار برجستە کرد عراقی افزود اگر حزب دمکرات شخصیتی مانند نچیروان بارزانی را بە عنوان رقیب برهم صالح برای ریاست جمهوری نامزد می کرد، این اقدامی عادی محسوب می شد

وی گفت کە رئیس جمهور وجهە سیاسی کردها در بغداد است و اگر مجلس این کشور شخصی را مناسب و شایستە منصب وزارت ندانستە و از وی سلب اعتماد کردە باشد، چگونە ممکن است کە وی بە همان مجلس برای تصدی ریاست جمهوری معرفی شود.

همچنین خاطر نشان ساخت هنوز تبعات قانونی و نیز شرمساری پروندە سلب اعتماد از زیباری بە اتهام فساد مالی برای کردها از بین نرفته و باقی ماندە است.

بە گفتە سالار محمود حزب دمکرات با نامزد کردن زیباری دچار اشتباه دورە پیش انتخاب رئیس جمهور شدە است.

شایان ذکر است کە بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و  در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام،  این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند  و در این دورە نیز برهم صالح بار دیگر  از سوی این حزب نامزد شدە است.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە است.