جنبش نسل نو در خصوص منصب ریاست جمهوری عراق تصمیم گیری می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی جنبش اپوزیسیون نسل نو در اقلیم کردستان اعلام کرد کە شورای سیاسی این حزب طی نشستی دربارە موضع حزب نسبت بە منصب ریاست جمهوری عراق تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، تنش ها و کشمکش های میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق کە بر اساس عرف سیاسی این کشور سهم کردها است، رو بە افزایش است و احزاب اتحادیە میهنی، حزب دمکرات و نسل نو هر یک نامزدی را برای تصدی این حزب بە میدان آوردە اند.

حزب نسل نو بە رهبری شاسوار عبدالواحد کە در انتخابات اخیر مجلس عراق 9 کرسی را کسب کردە، با برخی احزاب و نامزدهای مستقل عراقی در مجلس وارد  همپیمانی شدە و ائتلاف برای مردم را تشکیل دادە کە دارای 28 کرسی است و آرای آنان می تواند بر انتخاب نامزد ریاست جمهوری تاثیرگذار باشد و خود نیز ریبوار عبدالرحمان یکی از نمایندگان حزب در مجلس را برای تصدی این منصب نامزد کردە است،

همداد شاهین سخنگوی نسل نو اعلام کردە کە شورای سیاسی این حزب روز شنبە 9 بهمن / 29 ژانویە، تصمیمنهایی را در خصوص موضع حزب نسبت بە ریاست جمهوری اتخاذ می کند.

وی اشارە کرد کە در این نشست در بارە احتمال لغو نامزدی ریبوار عبدالرحمن برای ریاست جمهوری و یا ادامە حضور وی در رقابت بر سر رسیدن بە این منصب، تصمیم گیری می شود.

پیشتر شاسوار عبدالواحد در خصوص تصمیم این حزب دربارە رای دادن بە نامزدهای اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە خبرنگاران گفت کە این حزب در تصمیم خود منافع مردم و  خواست رای دهندگان را در نظر می گیرد.