نیروی مشترک پیشمرگ و پلیس اقلیم کردستان در همه مرزهای اقلیم مستقر می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول امور اطلاع رسانی در وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان اعلام کرد کە نیروی مشترک پلیس و پیشمرگ اقلیم، بە منظور جلوگیری از قاچاق و قانون شکنی در همه گذرگاه های مرزی اقلیم مستقر می شود.

بە گزارش کردپرس، هفتە گذشتە دولت اقلیم کردستان وزارت های امور داخلی و پیشمرگ را موظف بە تشکیل نیرویی مشترک برای نظارت بر گذرگاه های مرزی و جلوگیری از قانون شکنی در مرزها کرد.

در این مورد سرهنگ بابکر فقی مسئول امور اطلاع رسانی وزرات پیشمرگ اقلیم، طی گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات  کردستان (پارتی) اعلام کرد کە مقدمات تشکیل این نیروی مشترک با هماهنگی وزارت امور داخلی آغاز شدە است.

وی افزود کە این نیروی مشترک پس از تشکیل، در تمامی گذرگاه های مرزی اقلیم بە منظور نظارت بر ادارە امور و جلوگیری و ممانعت از قانون شکنی و قاچاق مستقر می شوند.

همچنین خاطر نشان ساخت کە این تصمیم هیئت دولت در راستای اجرای اصلاحات اساسی دولت اقلیم اتخاذ گردیدە و مکانیسم اجرای آن نیز تعیین شدە است.

بە گفتە این مقام وزارت پیشمرگ نیروی مشترک وظیفە نظارت و کنترل همه گذرگاه های مرزی و پست های بازرسی اصلی را بر عهدە خواهند داشت.