مجلس عراق اختیار تغییر در بند مربوط به سهم بودجه اقلیم کردستان در لایحه بودجه را ندارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە اتحادیە میهنی کردستان در مجلس عراق، اعلام کرد کە مجلس اختیار تغییر در بند مربوط بە سهم اقلیم کردستان در لایحە بودجە 2021 عراق را ندارد.

بە گزارش کردپرس جمال شکور در گفتگو با سایت خبری ملت اعلام کرد اکثریت نمایندگان جریان های شیعە و سنی مجلس عراق، موضی منفی نسبت بە سهم اقلیم کردستان در لایحە بودجە 2021 عراق داشتە و انتقادات بسیاری بە آن وارد می کنند.

نمایندە اتحادیە میهنی کردستان در مجلس عراق افزود کە دولت عراق دچار حران اقتصادی است و با این وجود در لایحە بودجە هزینە بسیاری برای وزارت خانە و نهادهای دولتی تخصیص یافتە و لازم است کە دولت در راستای کاهش هزینە ها و  میزان کسری بودجە تلاش کند

وی خاطر نشان ساخت کە بر اساس لایحە بودجە 2021 عراق اقلیم کردستان ملزم شدە در قبال دریافت سهم بودجە خود، 250 هزار بشکە نفت را بە دولت مرکزی تحویل دهد، اما نمایندگان مجلس تاکید می کنند کە دولت مرکزی باید کنترل کامل تمامی امور نفتی اقلیم را در دست بگیرد.

جمال شکور تاکید کرد کە مجلس اختیار تغییر در بند مربوط بە سهم اقلیم کردستان در لایحە بودجە را ندارد و  در صورت اصرار نمایندگان بر تگییر در این بند و سهم بودجە اقلیم، باید لایحە بە دولت بازگرداندە شود.

همچنین اشارە کرد دولت اقلیم باید پیش از تصویب بودجە عراق هیئتی را برای مذاکرە با احزاب حاضر در مجلس بە بغداد اعزام و از طریق این مذاکرات حمایت لازم برای تصویب سهم بودجە را کسب کند.