تشکیل همپیمانی امید کردستانی در مجلس عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- همپیمانی امید کردستانی توسط 15 تن از نمایندگان کرد مجلس عراق با هدف ایجاد روابطی مستحکم و قانونی و شفاف میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، تشکیل شد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، امروز دوشنبە 22 دی / 1 ژانویە، 15 تن از نمایندگان کرد مجلس عراق، از فراکسیون های جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جماعت اسلامی،آیندە و سروە ونس و یسری رجب نمایندگان کرد مستقل در مجلس، اقدام بە تشکیل همپیمانی امید کردستانی کردند.

در اطلاعیە این همپیمانی آمدە کە هدف از آن تلاش برای ایجاد روابط مستحکم سالم میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق بر اساس شفافیت و در چارچوب قانون اساسی عراق و مسئولیت مشترک دو طرف برای تضمین تحقق حقوق قانونی مردم اقلیم و دفاع از معیشت آنان و تقویت نظام  فدرالی در عراق  است.

این همپیمانی تاکید کردە کە سعی دارد فعالیت بر اساس گرایشات حزبی، ایدئولوژیک و طائفی را پایان دادە و از اصلاحات و دستاوردهای کردها دفاع کند.

همچنین مبارزە با فساد و تقلب و نیز تشویق شهروندان بە مشارکت دوبارە در عرصە سیاسی کشور نیز از دیگر اهداف این همپیمانی عنوان شدە و از همه احزاب و جریان های خواستار اصلاحات نیز درخواست شدە با آن همکاری کنند.