اگر حزب دمکرات تحریم سلیمانیە را پایان ندهد، اتحادیە میهنی راهکارهای دیگری را در پیش میگیرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی، حزب دمکرات را تهدید کرد کە اگر تحریم استان سلیمانیە و مناطق تابعە آن را پایان ندهد، حزب متبوع وی راهکارهای دیگری را در پیش می گیرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینە، عزت صابر طی اظهاراتی دولت اقلیم کردستان و حزب دمکرات را متهم کرد کە در توطئە ای سلیمانیە و مناطق تابعە آن را تحت تحریم قرار دادە و شرکت های بزرگ سلیمانیە نیز مالیات خود را در اربیل، پرداخت می کنند و بە همین دلیل میزان درآمد در این مناطق کاهش یافتە و طی سە ماهه اول 2022 سلیمانیە 90 میلیارد دینار بدهکار شدە و برای پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران در این مناطق از نقدینگی و پس انداز موجود در بانک ها استفادە شدە است.

عضو شورای رهبری حزب اتحادیه میهنی هشدار داد کە اگر حزب دمکرات بە این تحریم علیە سلیمانیە پایان ندهد، شورای رهبری حزب متبوع وی نیز تشکیل جلسە داده و راهکارها و گزینە های دیگری را برای مقابلە با این وضعیت در پیش می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت کە پرداخت حقوق بە کارمندان و حقوق بگیران سلیمانیە و مناطق تابعە مستلزم 375 میلیارد دینار بودجە است و دولت اقلیم مبلغ 275 میلیارد را بە این استان پرداخت می کند و باید کسری این بودجە از درآمدهای داخلی استان تامین شود و بە جز آن نیز باید 40 میلیارد دینار هم برای بودجە طرح ها و پروژە های عمرانی  و خدمات رسانی این مناطق تهیە شود و بە همین دلیل سلیمانیە در هر ماه با 125 میلیارد دینار کسری بودجە روبرو است.

عزت صابر گفت کە دولت اقلیم تاکید می کند کە سلیمانیە باید با استفادە از درآمدهای خود این کسری بودجە را جبران کند و اتحادیە میهنی بە دلیل اینکە نمی خواهد در اقلیم کردستان دو ادارە ای ایجاد شود، این شرایط را تحمل کردە است.