کردها به سوی پراکندگی بیشتر در بغداد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی کە جایگاه اقلیم کردستان در چارچوب عراق بە صورت فزایندە ای تضعیف شدە و احزاب عراقی با توجە بە نزدیکی موعد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور، مخالف توافق دولت مرکزی با دولت اقلیم کردستان هستند؛ اختلافات میان احزاب سیاسی اقلیم تشدید شدە و مواضع سیاسی کردها در بغداد دچار پراکندگی بیشتری می شود.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری زمن پرس در گزارشی بە اختلافات سیاسی میان احزاب اقلیم کردستان در بغداد پرداختە و آوردە: طی روزهای گذشتە هیئتی سیاسی از حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە صورت تک جانبە برای گفتگو با احزاب و جریان های سیاسی عراقی بە بغداد سفر کردە و پیش از آن نیز رئیس مشترک اتحادیه میهنی سفر مشابهی را بە تنهایی بە پایتخت عراق انجام داد.

در مقابل تحرکات سیاسی اتحادیە میهنی و  حزب دمکرات 15 تن از نمایندگان کرد مجلس عراق اقدام بە تشکیل همپیمانی امید در مجلس کردند و این ائتلاف شامل همه نمایندگان کرد مجلس بە جز نمایندگان این دو حزب بودە و موضع گیری سیاسی آن نیز کاملا متفاوت است.

برهان محمد فرج ناظر سیاسی و نمایندە پیشین مجلس عراق تاکید می کند کە پراکندگی و عدم اتحاد کردها در بغداد واقعیتی انکار ناپذیر است و پیشتر کە نمایندگان کرد مجلس عراق در چارچوب همپیمانی کردستانی فعالیت می کردند نمیتوانستند، چنانکە باید و شاید تاثیرگذار باشند و اکنون نیز اختلافات آرا و مواضع فراکسیون و نمایندگان کردستانی در بغداد تاثیری منفی بر جایگاه اقلیم می گذارد.

پیشتر لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب اتحادیە میهنی کردستان در بغداد با احزاب و جریان های سیاسی عراقی دیدار کرد؛ وی هدف از این دیدارها را تلاش برای تحقق حقوق قانونی  اقلیم عنوان کرد، اما مقامات حزب دمکرات نظرات متفاوتی دربارە این دیدارها داشتند.

اکنون نیز بنا بە پیگیری های صدای آمریکا، هیئت حزب دمکرات در بغداد دو هدف را دنبال می کند؛ زمینە سازی سفر نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و معاون رهبر حزب دمکرات بە بغداد و همچنین گفتگو با مقامات عراقی بە نحوی کە احزاب عراقی با این حزب بە عنوان نمایندە کردها برخورد کردە و حقوق اقلیم نیز فقط از کانال انحصاری دولت اقلیم پرداخت شود نە هیچ راه دیگری.

پس از  گفتگوهای هیئت حزب دمکرات در بغداد، برهم صالح رئیس جمهور عراق و عضو ارشد حزب اتحادیه میهنی کردستان با 15 نمایندە عضو همپیمانی امید دیدار کرد. این دیدار بە نوبە خود پیامی برای احزاب و جریان های شیعە عراقی بە شمار می آید مبنی بر اینکە آنان نیز مانند حزب دمکرات (پارتی) نمایندە اقلیم بە حساب می آیند و فقط پارتی بە تنهایی نمایندە کردها نیست.

امین بکر مشاور ریاست مجلس عراق تاکید می کند کە کردها از مدت ها قبل، از لحاظ تحرکات و فعالیت سیاسی  دچار تفرقە و جدایی شدە اند و فعالیت های اتحادیە میهنی و حزب دمکرات همیشە یک جانبە و با تکروی بودە و و اکنون این موضع متفاوت مطرح شدە کە احزاب کردستانی علیرغم اینکە در اقلیم دچار اختلاف هستند، در بغداد یک گفتمان واحد و یک موضع مشترک را در پیش بگیرند و یک تیم باشند.

وی می افزاید کە باید معیارها و اصول مشخصی برای گفتگوها و مذاکرات همه احزاب اقلیم کردستان در بغداد تعیین شدە و گفتگوهای آنان باید در چارچوب منافع مردم اقلیم کردستان باشد.

اختلاف و پراکندگی مواضع سیاسی احزاب کردستانی در حالی است کە احزاب عراقی نیز در سطح این کشور دچار اختلاف و کشمکش های سیاسی هستند، بە ویژە جریان صدر، الحکمە و محمد الحلبوسی در یک جبهە قرار گرفتە و بخشی دیگر از احزاب شیعە بە همراه خنجر و چند حزب دیگر در جبهە مقابل هستند.

برهان محمد فرج می گوید کە احزاب عراقی حتی اگر دچار اختلاف و پراکندگی شدە و با یکدیگر در تقابل  کشمکش های هم سیاسی باشند، در نهایت علیە حقوق قانونی اقلیم کردستان متحد هستند و بە همین دلیل کردها در هیچ یک از این دو جبهە حامی و پشتیبانی ندارند.

 این پراکندگی و اختلاف میان کردها در بغداد در حالی است کە کمتر از شش ماه وقت تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق باقی ماندە است، هرچند پیش بینی می شود موعد برگزاری آن تا پاییز آیندە بە تعویق بیافتد.