مسرور بارزانی: باید مسئولین سلیمانیە جوابگو باشند کە چرا درآمدها کاهش یافتە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست وزیر اقلیم کردستان، ضمن رد ادعاهای مقامات اتحادیەمیهنی مبنی بر تحریم مالی سلیمانیە از سوی دولت وی، تاکید کردکە باید مسئولین سلیمانیە جوابگو باشند کە چرا درآمدها در این منطقە کاهش یافتە است.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری باس نیوز، مسرور بارزانی  نخست‌وزیر اقلیم کردستان طی کنفرانسی خبری، در مورد وضعیت کنونی اقلیم و روابط با دولت فدرال عراق و همچنین حقوق قانونی اقلیم کردستان و آخرین تحولات عراق سخنرانی نمود که در  بخشی از این  سخنرانی به مسئله تأخیر در پرداخت حقوق  در استان های سلیمانیه و حلبچه پرداخت  و گفت:"موضوعی کە بسیار حائز اهمیت است، در مدت اخیر شایعاتی مبنی بر عدم پرداخت حقوق و بودجە استان های سلیمانیە و حلبچە بودە کە باید تاکید کنم کە دولت وظیفە دارد در تمامی مناطق و استان ها بە عنوان طرف مسئول بە تعهدات خود پایبند باشد، امیدواریم کە مسئولین محلی در استان ها بتوانند در این چهارچوب خود را سازماندهی کنند، اما متاسفانە برخی از استان ها این پایبندی وجود ندارد.

عزیزان، من پیشتر نیز در این بارە صحبت نمودەام منابع درآمدی اقلیم کردستان سە نوع است، یکی درآمدهای فروش نفت، این هم بر اساس میزان جمعیت و مکانیزمی کە کابینە قبلی تعیین نمودە، بە شیوە ای یکسان بین همە مناطق اقلیم کردستان تقسیم می‌شود.

منبع دوم درآمدی است کە از سوی دولت فدرالی بە ما می‌رسد، مدت زیادی هم کە این درآمد از سوی دولت عراقی بە ما نمی‌رسید و اکنون نیز باید ماهانە درخواست کنیم تا از سوی بغداد پرداخت گردد. این درآمد هم معلوم است کە بر اساس مکانیزم مشخص  شدە میان مناطق و حقوق بگیران اقلیم کردستان تقسیم می‌گردد.

بخش دیگری کە جای سوال است درآمد داخلی و غیر نفتی است کە از درآمد گذرگاه‌های مرزی و درآمد مالیات بە دست می‌آید، این درآمدها در استان های دهوک و اربیل افزایش یافتە، ولی متأسفانە در استان های دیگر بە طور لازم افزایش نیافتە کە این باعث شدە مبلغی کە برای پرداخت حقوق کارمندان در نظر گرفتە شدە، بە تعویق بیافتد، کە این جای سوال است.

در اینجا لازم می‌دانم بە یک نکتە اشارە کنم کە در دولت اقلیم کردستان شخص دیگری را از خودم دلسوزتر برای همە اقلیم نمی‌دانم بدون در نظر گرفتن  هیچ گونه تفاوت و تبعیضی هر جا باشد، باید بە این قانون پایبند باشیم و حقوق کارمندان در موعد مقرر خود پرداخت گردد، ولی اگر در مناطقی اهمالی و بی توجهی صورت گرفتە، باید سوال گردد کە چرا این بی توجهی و اهمالی صورت گرفتە؟ لذا برای این مظور از استاندار حلبچە و سلیمانیە و هر دو ادارە مستقل گرمیان و راپرین درخواست می‌کنم کە حضور یابند و توضیح بدهند کە آیا مشکلات پیش پاافتادە و منطقەای هستند، همچنین باید روشن گردد کە چە کسی در رابطە با کاهش درآمدها در سلیمانیە برای تأمین حقوق مسئول است، پس از آنکە در این بارە گفتگو نماییم، آن موقع نکات مبهم روشن خواهند شد".

لازم بە ذکر است کە مناطق اربیل و دهوک تحت کنترل و ادارە حزب دمکرات و مناطق سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و راپرین نیز تحت کنترل و ادارە اتحادیە میهنی قرار دارد و حزب دمکرات با کسب اکثریت کرسی های پارلمان کردستان مناصب اصلی و کلیدی از جملە ریاست و نخست وزیری و ادارە فعالیت های نفتی اقلیم را در اختیار خود دارد و در هفتە ها و ماه های اخیر مقامات اتحادیە میهنی بارها دولت مسرور بارزانی را متهم بە عدم پرداخت سهم این منطقە از درآمدهای اقلیم و تحریم مالی و دارویی این منطقە کردە اند.