انتقاد دفتر رسانە ای اتحادیە میهنی از مسرور بارزانی؛ مجازات رسانە ها رویکرد نادرستی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر رسانە ای اتحادیە میهنی از مواضع نخست وزیر اقلیم کردستان در تعامل با رسانە ها انتقاد و وی را بە قرار دادن تبعیض میان رسانە ها و مجازات برخی از آنها متهم کرد.

به گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، نشست خبری اخیر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان جنجال ها و انتقادهایی را بەدنبال داشتە و وی متهم شدە کە رسانە های وابستە بە اتحادیە میهنی را بە حضور در این نشست دعوت نکردە است.

سازمان حقوق روزنامە نگاران اقلیم کردستان در این مورد از برخورد بارزانی با رسانە ها انتقاد کردە و اعلام کرد کە وی فقط رسانە های نزدیک به حزب دمکرات و دولت اقلیم و برخی کانال های عربی هیچ رسانە دیگری را به حضور در این نشست دعوت نکردە و این اقدام را نقض حقوق روزنامە نگاران دانستە است.

دفتر امور رسانە ای حزب اتحادیە میهنی نیز بارزانی را بە مجازات برخی رسانە ها (رسانە های منتقد و رسانەهای نزدیک بە اتحادیە میهنی) متهم کردە و اعلام کردە کە وی مناقشات سیاسی را به رسانە ها نیز منتقل کردە و رسانە های این حزب و دیگر رسانە هایی کە در حوزە استان سلیمانیە فعالیت می کنند، فرصت حضور در این نشست رسانە ای را نیافتە اند.

همچنین تاکید شدە کە مجازات رسانە ها روندی نادرست  و محدود سازی آزادی بیان در اقلیم بودە و ابراز امیدواری شدە کە مجازات سلیمانیە از سوی دولت شامل رسانە ها نیز نشود.

با این حال نهاد رسانە و اطلاعات در دولت اقلیم کردستان این اتهامات را رد و تاکید کرد کە حضور رسانە ها در نشست های نخست وزیر هرگز بر اساس دعوت از آن ها نبودە کە رسانە ای دعوت و دیگری دعوت نشود و پیشتر نیز همه رسانەها و همچنین جریان های اپوزیسیون در نشست ها حضور داشتە و آزادانە پرسشهای خود را مطرح کردە اند.

همچنین تاکید شدە کە بە دلیل محدودیت های زمانی و مکانی برگزار نشست خبری بارزانی، امکان دعوت از همه رسانەهای اقلیم کە تعداد آن ها بیش از صدها رسانە است، امکان پذیر نیست و از سوی دیگر تمامی جزئیات نشست بە اطلاع همه رسانەها می رسد و رسانە های اتحادیە میهنی نیز کە پیشتر در نشست های نخست وزیر حضور داشتە اند، هیچ بخشی از آن را پوشش خبری ندادە اند.