خروج از دولت اقلیم کردستان کارتی قوی در دست جنبش تغییر بود کە سوختە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو مجمع ملی جنبش تغییر تاکید کرد کە این حزب متضرر اصلی انتشار اخبار متناقض از خروج و یا عدم خروج از حزب از دولت اقلیم کردستان بودە و کارت های خود را سوزاندە است.

به گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، چومان محمد در اظهارات بە انتشار اخبار و اظهارات متناقض از خروج و عدم خروج حزب از دولت اقلیم کردستان توسط اعضای مخت؛فجنبشتغییر اشارە کردە و گفت کە جنبش تغییر متضرر اصلی آن بودە و اعتماد مردم و رای دهندگان بیش از پیش از این حزب سلب می شود.

عضو مجمع ملی جنبش تغییر افزود کە خروج از دولت اقلیم کارتی قوی در دست این حزب بودە کە با این اظهارات بە آسانی سوختە و از دست رفتە است، هر چند تداوم حضور در دولت نیز باوضعیت کنونی حکمرانی و وجود دوادارە ای هیچ سودی برای ندارد.

وی در عین حال گفت کە با این وجود تصمیم خروج از دولت باید با دقت و بررسی همه جوانب و دلایل آن و با برنامه ریزی درست اتخاذ شود، اما آشفتگی در حزب فرصتی برای بررسی این موضوع باقی نگذاشتە است.