صدور دوبارە حکم دستگیری عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی با شکایت مسرور بارزانی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در پی شکایت نخست وزیر اقلیم کردستان، برای دومین حکم دستگیری عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی صادر شد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، دادگاه تحقیق شهر اربیل، برای دومین بار و در پی شکایت مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب دمکرات کردستان، حکم دستگیری عطا سراوی عضو شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی را صادر کرد.

دلیل این شکایت و حکم دستگیری برای عطا سراوی بە اظهارات وی برمی گردد کە در آبان ماه 1400 مسرور بارزانی را متهم کردە بود تلاش کردە وی را مسموم کند.

این ادعای سراوی و اتهام زنی بە بارزانی، در آن مقطع نیز  واکنش شدید حزب دمکرات را بە دنبال داشتە و بخش رسانە ای و اطلاع رسانی این حزب، در اطلاعیە ای اعلام کرد کە  این گونە اظهارات و اتهام زنی ها بە حزب دمکرات با هدف جلب توجە افکار عمومی و بازارگرمی برای خود بودە و در پی شکایت بارزانی  حکم دستگیری سراوی صادر شد و اکنون برای دومین بار دادگاه اربیل حکم دستگیر وی را بە عنوان عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی صادر کردە است.

همچنین یک ماه پس از شکایت مسرور بارزانی از سراوی نیز برخی منابع اعلام کردند کە عطا سراوی بە اتهام انتشار اکاذیب و اتهام زنی های بی اساس از سوی حزب مورد بازخواست قرا گرفتە و اقداماتی برای دستگیری و اخراج وی انجام شدە، اما بە خارج از اقلیم کردستان گریختە است.