تشدید اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی کە حزب دمکرات اعمال فشارهای خود برای تولید گاز طبیعی از میادین مناطق تحت کنترل اتحادیە میهنی را افزایش دادە، این حزب در تلاش است، صادرات گاز از طریق دولت مرکزی عراق صورت بگیرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، روزنامە نیمە رسمی صباح چاپ عراق، در گزارشی بە اختلافات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان احزاب حاکم اقلیم، بر سر صادرات گاز طبیعی اقلیم و افزایش این اختلافات پرداختە و آوردە کە حزب دمکرات اعمال فشارهای خود بر اتحادیە میهنی برای تولید گاز از میادین مناطق تحت کنترل این حزب و  صادرات آن از طریق ترکیه بە اروپا را افزایش دادە است.

این روزنامە اشارە کردە کە این اعمال فشار حزب دمکرات در حالی است کە اتحادیه میهنی با این خواستە بە شدت مخالفت کردە و تاکید می کند اقلیم باید بە احکام دادگاه فدرال عراق در مورد  غیرقانونی بودن فعالیت های نفت و گاز اقلیم احترام بگذارد و صادرات گاز از طریق دولت مرکزی عراق و با نظارت بغداد صورت بگیرد.

در این گزارش بە نقل از یک منبع مطلع کردی کە نخواستە نامش فاش شود، آمدە کە طرحی برای صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان از طریق ترکیه بە اروپا در دست اجرا است، اما ایران و روسیه هرگز اجازە نخواهند داد کە اقلیم جایگزین گاز آنان برای اروپا شود.

این منبع اعلام کردە کە موضوع صادرات گاز اقلیم فقط مربوط بە خود اقلیم نیست و کشورهای منطقە و اروپا نیز در این مسئلە دخیل هستند و انگلیس نیز بازیگر بزرگ و موثر و همچنین حامی قوی طرح صادرات گاز اقلیم است و این حمایت را بە عنوان اقدامی علیە روسیە انجام می دهد.

گزارش روزنامە صباح پیش بینی کردە کە اختلافات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر صادرات گاز به سطح قطع روابط میان آنان نمی رسد و منبع مطلع این گزارش نیز اشارە کردە کە بە دلیل میانجی گری هایی کە میان دو طرف و برای حل اختلافات و نزدیک شدن آنان بە یکدیگر در جریان است؛ احتمال حصول توافق میان آنان و کم شدن خطر تنش و درگیری وجود دارد.