385 مورد نقض حقوق روزنامه نگاران در اقلیم کردستان طی سال ٢٠٢٠
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سازمان حمایت از حقوق روزنامە نگاران اقلیم کردستان "مترو"، در گزارش سالانە خود اعلام کرد کە طی سال 2020 میلادی دست کم 385 مورد نقض حقوق روزنامە نگاران و خبرنگاران در اقلیم روی دادە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، سازمان دفاع از حقوق روزنامە نگاران و خبرنگاران اقلیم کردستان "مترو" در گزارش سالانە خود اعلام کرد در سال 2020 میلادی 385 مورد نقض حقوق 291 تن از خبرنگاران و روزنامە نگاران روی دادە است.

بر اساس این آمار 4 مورد تعطیلی دفاتر شبکە های تلویزیونی و 163 مورد ممانعت از کار خبرنگاران و پوشش خبری روی دادە است.

74 مورد دستگیری و بازداشت رونامە نگار و خبرنگاران بدون حکم قضائی و 48 مورد تهدید و اهانت بە روزنامە نگاران ثبت شدە است.

30 مورد دستگیری و بازداشت مغایر با قوانین روزنامە نگاری و 8 مورد آزار و اذیت زنان خبرنگار، 8 مورد گرفتن تعهدنامە از خبرنگاران، 6 مورد آسیب و از بین بردن وسایل و تجهیزات روزنامە نگار و خبرنگاران و 42 مورد توقیف و مصادرە این وسایل و 2 مورد ایجاد پارازیت برای ممانعت از پخش برنامە های رسانە های تصویری و الکترونیکی ثبت شدە است.

در این گزارش آمدە کە در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد نیز 71 مورد ممانعت از کار خبرنگاران، 30 مورد دستگیری بدون حکم قضائی، 9 مورد توقیف و مصادرە تجهیزات و وسایل خبرنگاران، 7 مورد تهدید و اهانت بە خبرنگاران و دو مورد گرفتن تعهد و یک مورد ربودن خبرنگاران ثبت شدە است.