شرکت کار با همکاری نیروهای نظامی دولت اقلیم میادین نفتی کرکوک را تصرف می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از رسانه‌ های اقلیم کردستان گزارش داد که‌ شرکت نفتی کار ، با کمک و حمایت نیروهای نظامی دولت اقلیم کردستان، بخشی از میادین نفتی کرکوک را در اختیار خود گرفته‌ است.

به‌ گزارش کردپرس، سایت خبری آوینه‌ در خبری گزارش  داد که‌ نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان، کنترل دو میدان نفتی را در کرکوک به دست گرفته‌ اند و‌   شرکت نفتی کار متعلق به‌ شیخ باز که‌ فردی نزدیک به‌ دولت اقلیم و حزب دمکرات(پارتی) محسوب می شود، پس از این اقدام نیروهای پیشمرگ، نیروهای فنی خود را به‌ منطقه‌ اعزام و کار در این  میادین نفتی را با حمایت نیروهای دولت اقلیم، آغاز کرده‌ است.

همچنین اعلام شده‌ دراین اقدام چاه های نفت میادین بای حسن به‌ کنترل شرکت کار درآمده‌ و هدف از این اقدام نیز استخارج نفت از این چاه ها بوده‌ است.

لازم به ذکر است که طی  روزهای اخیر شرکت نفت شمال وابستە به دولت مرکزی عراق، اقدامی را در اعلام شکایت از دولت اقلیم کردستان و متهم کردن دولت اقلیم بە تصرف دو میدان نفتی  بای حسن و  داوود   این شرکت در کرکوک با استفادە از نیروهای نظامی، انجام داد.