صدور حکم دستگیری برای هوشیار زیباری وزیر دارایی و خارجە در دولت های پیشین عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دادگاهی در پایتخت عراق حکم دستگیری هوشیار زیباری عضو ارشد حزب دمکرات کردستان و وزیر دارایی و امور خارجە در دولت های پیشین عراق را صادر کرد.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، منبعی مطلع کە نخواستە نامش فاش شود اعلام کرد کە دادگاه تحقیق کرخ در شهر بغداد پایتخت عراق، حکم دستگیری هوشیار زیباری عضو ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) را به اتهام اهانت بە دادگاه فدرال و قوە قضائیە عراق، صادر کردە است.

این حکم در پی شکایت نمایندە حقوقی دادگاه فدرال صادر شدە است.

هوشیار زیباری کە در دولت های پیشین تصدی مناصب وزارت دارایی و امور خارجە را در دست داشتە، در ماه های اخیر از سوی حزب دمکرات به عوان نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق معرفی شد؛ اما دادگاه فدرال عراق در پی شکایت چند نمایندە مجلس این کشور، از جملە نمایندگان اتحادیە میهنی، صلاحیت زیباری را بە دلیل اینکە وی در گذشتە به فساد مالی و سوءاستفادە از قدرت و جایگاه وزارتی متهم شدە، رد کرد.

زیباری در ماه های اخیر چندین بار دادگاه فدرال را فاقد مشروعیت خواندە و دادگاه را بە عدم رعایت بی طرفی در صدور احکام خود متهم ساختە است.