حزب دمکرات تصمیم به توقف حملات رسانە ای علیە اتحادیه میهنی گرفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- حزب دمکرات کردستان (پارتی) در اطلاعیە ای از همه اعضا و رسانە های حزب خواست کە از حملات رسانە ای و اظهارات و بیانیە های تند علیە دیگر احزاب و بە ویژە اتحادیە میهنی، خودداری کنند.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری ناس کورد، حزب دمکرات کردستان در اطلاعیە ای خطاب بە رسانە ها و اعضای حزب از آنان خواست از هرگونە ادبیات و اظهارات تند و حملات رسانە ای علیە دیگر احزاب و جریان ها و بە ویژە اتحادیە میهنی و شخصیت های وابسته به این حزب، خودداری کنند.

همچنین تاکید شدە کە این اقدام، بە منظور ایجاد زمینە مناسب گفتگو و پیشبرد پروسە سیاسی و حکمرانی اقلیم انجام می شود.