تاثیر روابط پارتی و پ.ک.ک بر مذاکرات کردی-کردی در سوریه
سرویس جهان- از نگاه تحلیلگران موسسه جسور و نیز یک محقق مسائل کردی، عامل اصلی به موفقیت نرسیدن مذاکرات کردی-کردی در سوریه تنش شدید در روابط میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان دو حزب حامی اصلی جریانات کردی در سوریه است.

به گزارش کردپرس، مذاکرات کردی-کردی میان دو جریان اصلی سیاسی کرد در سوریه به رهبری حزب اتحاد دموکراتیک، نزدیک به پ.ک.ک از یک طرف و شورای میهنی کرد سوریه نزدیک به حزب دموکرات کردستان عراق از طرف دیگر، از سال 2012 جریان داشته است. در مقاطعی این مذاکرات در اقلیم کردستان عراق جریان داشت اما از سال 2019 و با حمایت آمریکا در سوریه دنبال شد. با این حال، این مذاکرات، با این که در مقطعی به امضای توافقاتی منجر شد اما این توافقات موقت اجرا نشده است.

موسسه مطالعات جسور در تحلیلی که در آن به بررسی علل عدم موفقیت این مذاکرات پرداخته، شکست مذاکرات را به عوامل پشت پرده بویژه رقابت های میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق نسبت داده است. این موسسه در تحلیل خود مدعی شده است که حزب اتحاد دموکراتیک سوریه که حاکمیت در شمال و شمال شرق سوریه را در دست دارد متحد پ.ک.ک و عامل تحت فشار قرار دادن شورای میهنی کرد سوریه است.

این موسسه تقابل میان شورای میهنی کرد سوریه و اتحاد دموکراتیک سوریه را تقابل شبیه سازی شده میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق در سوریه دانسته و معتقد است تا زمانی که تنش میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق، که با تشدید حملات ترکیه علیه پ.ک.ک در خاک اقلیم کردستان شدت یافته، تلطیف نشود، امیدی به موفقیت مذاکرات کردی-کردی در سوریه نیست.

در همین رابطه، عبدالرحیم سعید، تحلیلگر مسائل کردها معتقد است تا زمانی که مذاکره میان عبدالله اوجالان، رهبر پ.ک.ک و مسعود بارزانی بر سر این موضوع صورت نگیرد نباید انتظار داشت مذاکرات میان کردهای سوریه به نتیجه برسد.

او به نشریه عنب بلدی گفته است حملات ترکیه علیه پ.ک.ک در خاک اقلیم کردستان متهم شدن حزب دموکرات کردستان به همکاری و همدستی با آنکارا را در پی داشت. این مسئله سبب شد فشارها علیه شورای میهنی کرد سوریه از سوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه تشدید شود که تخریب و آتش سوزی دفاتر شورای میهنی و بازداشت برخی رهبران و اعضای آن را نیز به همراه داشت. در نتیجه هر گونه تنش میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق، به طور مستقیم بر روابط میان حزب اتحاد دموکراتیک سوریه و شورای میهنی کرد سوریه به عنوان دو طرف مذاکره تاثیر مستقیم دارد.

او تاکید کرد با تشدید حملات ترکیه علیه پ.ک.ک در مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان عراق، مذاکرات میان شورای میهنی و اتحاد دموکراتیک سوریه نیز پیچیده تر شده است.

این تحلیلگر مسائل کردها معتقد است انتظار نمی رود که روابط میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کردستان عراق در آینده ای نزدیک بهبود پیدا کند. در نتیجه، نباید انتظار داشت مذاکرات کردی-کردی در سوریه نیز، در آینده ای نزدیک به نتیجه برسد.

عبدالرحیم سعید مداخله آمریکا و فشار این کشور بر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه برای به نتیجه رساندن مذاکرات را بی تاثیر می داند زیرا به گفته او، حزب اتحاد دموکراتیک سوریه حاضر به کنار گذاشتن عناصر نزدیک به پ.ک.ک از ساختار نظامی سیاسی شمال و شمال شرق سوریه نبوده و نمی خواهد شورای میهنی کرد را نیز در قدرت سهیم کند.