پیشتر برهم صالح نامزد اتحادیە میهنی در مقابل نامزد حزب دمکرات پیروز شد؛ اما بر سر مسائل دیگری توافق شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان اعلام کرد کە دورە پیش برهم صالح بە عنوان نامزد اتحادیە میهنی در مقابل نامزد این حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق پیروز شد؛ اما دو حزب بر سر مسائل دیگر توافق کردند.

به گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، آراس حسو میرخان عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) در مورد اختلافات و تنش های این حزب و اتحادیە میهنی (یکیتی) گفت کە پارتی رسما خواستار برگزاری نشستی میان دو طرف شدە، در روزهای آتی نشستی در سطح دفاتر سیاسی دو حزب برگزار می شود و برای زمینە سازی نشست نیز پارتی حملات رسانە ای علیە یکیتی را متوقف ساختە است.

وی اشارە کردە کە موضوع تصدی ریاست جمهوری عراق نیز از جملە موارد اختلاف میان دو حزب است، اما اگر دو طرف نتوانستند در مورد این موضوع بە توافق برسند، این عدم توافق نباید موجب تشدید دیگر اختلافات و مسائل شود.

همچنین خاطر نشان ساخت کە در دورە پیش (سال 2018) برهم صالح بە عنوان نامزد یکیتی در مجلس عراق در مقابل فواد حسین نامزد حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری بە پیروزی رسید، اما دو حزب در نهایت با یکدیگر وارد گفتگو و مذاکرە شدە و بر سر مسائل دیگر بە توافق رسیدند.

در مورد موضوع برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و تغییر و یا عدم تغییر قانون انتخابات و برگزاری انتخابات بە صورت تک حوزە ای یا چند حوزە ای کە از دیگر موضوعات مورد اختلاف پارتی و یکیتی بودە و موجب توقف نشست های پارلمان کردستان شدە نیز گفت کە حزب دمکرات بر عدم تغییر قانون انتخابات و تک حوزە ای بودن آن پافشاری نکردە و فقط بر این باور است کە تغییر قانون انتخابات موجب تعویق برگزاری آن می شود.

در مورد هشدارهای جنین هنیس پلاسخارت نمایندە ویژە سازمان ملل در عراق، در مورد خطر اختلافات داخلی و تقسیم اقلیم به دو منطقە مجزای تحت نفوذ پارتی و یکیتی نیز گفت کە از زمان تشکیل اقلیم این خطر و هشدارها وجود داشتە و دوستان اقلیم در این مورد هشدار دادە اند و تقسیم اقلیم بە دو حوزە مجزای حزبی وجود دو نیروی پیشمرگ و امنیتی مجزا را بە دنبال داشتە و اختلافات کنونی بر سرتشکیل دولت جدید عراق نیز بر اقلیم تاثیر گذار بودە و این مرزبندی ها را برجستە تر کردە، اما سران کردها در حال تلاش برای رفع آن هستند.