نمایندە سازمان ملل در عراق: سران اقلیم کردستان سخنان سال گذشتەام دربارە خطرات اختلافات داخلی را جدی نگرفتند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل در عراق ضمن انتقاد از عملکرد سران اقلیم کردستان و عدم حل اختلافات داخلی، گفت کە سران اقلیم سخنان و هشدارهای سال گذستە وی را در مورد خطر این اختلافات داخلی، جدی نگرفتە اند.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری هاولاتی، جنین هنیس پلاسخارت نمایندە ویژە دبیر کل سازمان ملل در عراق طی سخنرانی خود در شورای امنیت در خصوص اقلیم کردستان هشدار داد کە ساختار اقلیم به دلیل اختلافات داخلی و مرزبندی های سیاسی و جغرافیایی در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

وی از عملکرد سران اقلیم انتقاد کردە و گفت کە سال گذشتە بە آنان هشدار دادە و گفتە باید اختلافات میان خود را کنار بگذارند، اما سران احزاب سیاسی بە ویژە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات سخنان و هشدارهای سال گذشتە وی را در مورد  تبعات این اختلافات داخلی و ضرورت رفع آن ها جدی نگرفتە اند و اکنون مردم تاوان آن را می دهند.

همچنین تاکید کرد کە ساختار اقلیم در معرض خطر بودە و لازم است سران کردها اختلافات را کنار گذاشتە و مزربندی میان مناطق تحت کنترل اتحادیە میهنی و حزب دمکرات از بین برود، اما تاکنون این اقدام انجام نشدە و وضعیت بە مراتب بدتر نیز شدە است.

در روزهای اخیر نیز ماتیو تولر سفیر آمریکا در عراق بە مناسبت پایان دورە ماموریت خود بە اقلیم سفر کردە و هشدار مشبهی را در مورد وجود خطر علیە اقلیم بە کردها داد.