جنبش تغییر هیچ منصب جدیدی در دولت اقلیم نگرفته و منتظر تعیین زمان خروج از دولت هستیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو مجمع ملی جنبش تغییر اعلام کرد کە این حزب هیچ منصب جدیدی را در دولت اقلیم کردستان در اختیار نمی گیرد و در انتظار تعیین موعد دقیق خروج از دولت است.

به گزارش کردپرس، طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از تصمیم حزب جنبش تغییر برای خروج از دولت اقلیم کردستان منتشر شدە و با وجود اینکە  برخی از اعضای حزب اعلام کردند کە اکثریت اعضای مجمع ملی رای بە خروج از دولت دادە اند، اما برخی دیگر از اعضا این خبر را تکذیب کردە و گفتند چنین تصمیمی در حزب اتخاذ نشدە و برخی رسانە های اقلیم نیز اعلام کردند کە این حزب توافق کردە در ازای دریافت مناصب جدیدی، در دولت باقی بماند.

در این مورد نزار محمود عضو مجمع ملی جنبش تغییر در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، تاکید کرد کە این حزب قرار نیست هیچ منصب جدیدی را در دولت اقلیم در دست بگیرد و مناصبی نیز کە گفتە می شود اخیرا بە این حزب دادە شدە، در چارچوب توافق پیشین تشکیل دولت بودە و موضوع جدیدی نیست و جنبش تغییر هنوز همه مناصبی کە قرار بودە در ازای شرکت در دولت در اختیار بگیرد را دریافت نکردە است.

همچنین گفت کە مجمع ملی حزب تصمیم به خروج از دولت اقلیم گرفتە و قرار است کمیتە های ویژە گزارش های خود در این مورد را برای تعیین زمان دقیق  خروج از دولت ارائە دهند.

وی خاطر نشان ساخت کە جنبش تغییر بە این نتیجە رسیدە کە دلیل کاهش شدید آرا و شکست حزب در انتخابات اخیر مجلس عراق، شرکت در دولت اقلیم کردستان بودە است و برنامە های اصلاحی حزب در دولت اجرایی نشدە و وزاری جنبش تغییر در دولت نتوانستە اند برای حل مشکلات مردم اقدام کنند.

همچنین گفت کە تصمیم بە خروج از دولت برای جلب رضایت مردم و  اعضای ناراضی و معترض حزب بودە این حزب در صدد بازنگری در عملکرد و سیاست های خود است.

جنبش تغییر دارای 12 کرسی پارلمان کردستان و 4 منصب وزارتی در دولت اقلیم است و در انتخابات مجلس عراق نیز تمامی 5 کرسی خود در مجلس را از دست داد.