میادین نفتی منطقە گرمیان اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- درآمد حاصل از فروش نفت تولیدی 10 میدان نفتی منطقە گرمیان اقلیم کردستان در طول سال 2021 میلادی بە 651 میلیون و 415 هزار و 500 دلار رسیدە است.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری درومیدیا، از مجموع 57 میدان نفت و گاز اقلیم کردستان 10 میدان نفتی و 2 میدان گازی در منطقە گرمیان قرار دارند و 10 شرکت نفتی خارجی در این میادین بە کار اکتشاف،استخراج و تولید نفت و گاز مشغول هستند و این شرکت ها نیز از 6 کشور مختلف جهان شامل روسیە، کانادا، ترکیه، امارات، کرە جنوبی و استرالیا، هستند.

بنا بە گزارش شرکت حسابرسی دیلویت کە از سوی دولت اقلیم برای حسابرسی فعالیت های نفتی اقلیم استخدام شدە؛ در سال 2021 میلادی دولت اقلیم، بیش از 651 میلیون دلار از فروش نفت حاصل از میادین نفتی گرمیان کسب درآمد کردە است و این بە جز درآمد حاصل از فروش نفت میدان گازی کورمور و دیگر میادین است.

بر اساس این گزارش نفت اقلیم در 2021 بە صورت میانگین با نرخ 59.49 دلار برای هر بشکە بە فروش رسیدە و نرخ یک بشکە نفت برنت 70.68 دلار است و با این حساب نفت اقلیم بانرخ 11.19 دلار کمتر از نرخ جهانی آن،بە فروش رسیدە است.

با احتساب نرخی کە نفت اقلیم بە فروش رسیدە، اگر نفت گرمیان بە میزان 30 هزار بشکە در روز و با نرخ 59.49 دلار به فروش رسیدە باشد؛ درآمد آن بە 1 میلیون و 784 هزار و 700 دلار در روز می رسد و در مجموع درآمد نفت گرمیان در طول یک سال به 651 میلیون و 415 هزار و 500 دلار می رسد.