دیدگاههای دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات در خصوص تحولات اقلیم کردستان و عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان تاکید می کند کە این حزب و اتحادیە میهنی فرصت گفتگو و توافق را دارند و همچنین بر وجود روابط دوستانە عمیق با ایران تاکید می کند.

بە گزارش کردپرس، فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) طی مصاحبە ای با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، به پرسش هایی در مورد وضعیت عراق و اقلیم کردستان و روابط این حزب با اتحادیە میهنی  کردستان (یکیتی) پاسخ داد.

-وضعیت حال حاضر عراق و اقلیم کردستان را چگونە می بینید؟ چرا هیچ نشستی نە میان جریان های عراقی و نە میان جریان های کردستانی برگزار نمی شود؟ نشستی هم کە در روزهای اخیر میان اعضای ائتلاف سە جانبە در اربیل برگزار شد،نتایج چندانی را در پی نداشت. دلایل این شرایط چیست؟

فاضل میرانی: وضعیت در عراق و میان احزاب و جریان های این کشور،  بە شکست دادن یکدیگر رسیدە و دو جریان اصلی در عراق ائتلاف سە جانبە ( میان حزب دمکرات، جریان صدر و سنی ها با رهبری رئیس مجلس عراق) و چارچوب هماهنگی احزاب شیعە هستند و دو جریان اصلی اقلیم یعنی اتحادیە میهنی و حزب دمکرات هستند و هنوز در اقلیم تنش ها فقط در سطح اختلافات باقی ماندە و آنچە در عراق می گذرد؛ نتوانستە تاثیر زیادی در اقلیم کردستان بگذارد و تنش ها فقت در حد تهدید و حملە رسانە ای است. امیدواریم کە تنش های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز کاستە شدە و بە سطح شکست دادن یکدیگر نرسد.

-اختلافات میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در چە سطحی است و ممکن است تا چە حدی تشدید شود؟

فاضل میرانی:  نهایت اختلافات ممکن است کە بە جنگ بیانجامد و این نیز (جنگ برادرکشی میان کردها) توسط جناب مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات ممنوع و حرام اعلام شدە و وی چندین سال است کە بە این گفتە خود پایبند بودە و بدون شک پیشمرگ های دو حزب نیز تمایلی بە جنگ با یکدیگر ندارند.

-یعنی پیشمرگ ها حاضر نیستند کە برای شما  (دو حزب) در جنگ داخلی بجنگند و یا تمایلی بە جنگ ندارند؟

-فاضل میرانی: خیر، تمایلی بە جنگ ندارند و آنان نیز واقف هستند کە این فقط بە زیان کردها است و آگاهی پیشمرگ ها در این زمینە بسیار بالا است و بنا بە تجربە خود آنان و آموزش های انجام شدە کە در سال های گذشتە وارد ساختارهای حزبی شدە و در خیزش و شورش  ها مشارکت داشتە و تلاش و مبارزە کردە اند، حسی اکتسابی در این زمینە داشتە و کاملا بە آسیب ها و زیان های جنگ داخلی اشراف دارند.

-اما آنچە کە اکنون در روابط دو حزب در سطح نمایندگان پارلمانی و حتی رهبری مشاهدە می شود، از شکست دادن یکدیگر فراتر رفتە و به بر زمین زدن یکدیگر و از پشت ضربە زدن  و افشای پروندە های طرف مقابل و حتی حملە بە شخص اول دو حزب رسیدە، آیا بە نظر شما تنش های دو حزب همچنان کە مردم می گویند از تهدید گذشتە و  بە حد ضربە زدن بە یکدیگر رسیدە است؟

-فاضل میرانی: متاسفانە کسانی کە در رسانە ها بە چنین اقداماتی دست می زنند، دارای مسئولیت های چندانی نیستند، این اقدامات و حملە علیە رهبری و اشخاص عالیرتبە و ارشد احزاب، نە سیاست اتحادیە میهنی و نە سیاست حزب دمکرات نیست.

-اما رسانە رسمی حزب دمکرات خود بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی و برادر وی قباد طالبانی را هدف حملات رسانە ای قرار دادە است.

-فاضل میرانی: این اقدامات نیز از نظر من هدف دار بودە و سیاست حزب نیست، اگر دقت کنید در اطلاعیە پایانی نشست رهبری ما، مخاطب قراردادن یکدیگر با زبان تهدید و خشونت آمیز رد شدە و درهای گفتگو برای ایجاد فرصت مذاکرە گشودە شدە است. پیشتر نیز خود من همراه با هیئتی از حزب دمکرات، بلافاصلە پس از پایان انتخابات مجلس عراق با همه احزاب اقلیم دیدار و گفتگوهایی را انجام دادم، اما متاسفانە این احزاب در مقابل در گفتگو را باز نکردند، با اتحادیە میهنی نیز تفاهمات خوبی داشتیم، با این حال موضوع تصدی منصب ریاست جمهوری عراق مطرح شدە کە ارزش این اختلافات را هم ندارد، وگرنە تفاهم خوبی میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات پس از انتخابات ایجاد شد.

-آیا می توان گفت کە در اتحادیە میهنی و حزب دمکرات شرایطی وجود دارد کە رسانە های رسمی دو حزب بتوانند خارج از توجیهات و دستورالعمل های شما (سران حزب) حملات رسانە ای را علیە یکدیگر صورت دهند و موجی را علیە احزاب بر پا کنند؟

-فاضل میرانی: این را پنهان نمی کنم کە متاسفانە در اقلیم کردستان نوعی عدم التزام و پایبندی به دستورالعمل ها و سیاست های حزبی به وجود آمدە و حتی با وجود اینکە حزب دمکرات حزبی کاملا منظم و دارای دیسیپلین حزبی و مرکزیت رهبری و مرجعیت تصمیم گیری بودە و از این نظر قوی تر از همه احزاب بودە، اما گاهی پیش می آید کە برخی از اعضای ما نیز از قوانین و سیاست های حزبی تخطی کردە و اظهاراتی متناض با سیاست و خط مشی حزب را ایراد می کنند و مرحوم مام جلال نیز می گفت کە در کل کردستان دچار این شرایط شدە کە از نظر من نشانه ای منفی است و در مقابل، برخی هم این شرایط را پیشرفتی در تفکر و تعدد دیدگاه ها و نشانە به روزشدن جامعە و آزادی بیان در جامعە  می دانند و می گویند آزادی بیان باید در احزاب وجود داشتە باشد، اما در عین حال این اصل نیز وجود دارد کە اگر تو می خواهی خود را بزرگ کنی نباید دیگران کوچک بە شمار آوری.

-پس از نشست رهبری حزب دمکرات، اعلام شدە کە شما نشستی را با اتحادیە میهنی برگزار می کنید، این نشست بە کجا رسیدە است، آیا برگزار می شود؟

-فاضل میرانی: بە زودی نشست را با اتحادیە میهنی برگزار می کنیم. من همیشە می گویم، جایگزین عدم برگزاری نشست و توافق و همکاری دو حزب چیست؟ نە از سوی ما جایگزین دیگری وجود دارد و نە در اتحادیە میهنی نیز چنین جایگزینی را می بینم

-نشستی کە می گویید در چە سطحی برگزار می شود؟ آیا جناب کاک مسعود خود با کاک بافل و قباد دیدار می کند؟

فاضل میرانی: اگر واقع بین باشم، احتمال اینکە جناب مسعود بارزانی خود با بافل طالبانی بە عنوان رهبر اتحادیە میهنی دیدار کند، کم است، اما این نشست می تواند بە عنوان عمو و برادرزادە میان آنان انجام شود، اما بە نظر من بهتر است کە پیش از چنین نشستی نیز دفاتر سیاسی دو حزب نشستی را برگزار کنند.

-چرا در سطح حزبی کاک مسعود حاضر بە دیدار با بافل طالبانی نیست؟

فاضل میرانی: تفاوت های بسیاری وجود دارد، از جملە اینکە بافل طالبانی هنوز رهبر اتحادیە میهنی نیست و دوم اینکە کاک مسعود خود فرزند ملا مصطفی است و چندین است کە در منصب رهبری حزب دمکرات بودە و پروتکل ها و اصول حزبی در این مورد وجود دارد، اما می تواند بە عنوان یک هیئت میهمان و پسر مام جلال و برادرزادە خود، با او دیدار کند.

-آیا نشست بارزانی و طالبانی در سطحی خواهد بود کە دفاتر سیاسی بتوانند مشکلات میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات را حل کنند؟

فاضل میرانی: با وجود مرکزیتی کە در هر دو حزب وجود دارد، ما در حزب دمکرات مرجعیتی قدیمی داریم کە بە آن عادت کردە و بە آن باور داریم و با آن بزرگ شدە ایم و این مرکزیت با آنچە در اتحادیە میهنی کنونی وجود دارد متفاوت است، اما باز هم می گویم، آنچە کە دفاتر سیاسی و هیئت های مذاکرە کنندە دو حزب بر سر آن توافق کنند، از سوی مرکزیت اتحادیە میهنی و مرجعیت حزب دمکرات مورد احترام خواهد بود.

-اشارە کردید کە مسعود بارزانی با بافل طالبانی به عنوان رهبر اتحادیە میهنی دیدار نمی کند، از سوی دیگر حزب شما متهم است کە در بروز اختلافات داخلی اتحادیە میهنی کە از 8 ژوئن سال گذشتە آغاز شدە و موجب برکناری لاهور شیخ جنگی از منصب ریاست مشترک حزب و قدرت گرفتن بافل طالبانی شد؛ دست داشتە و با این حال هنوز هم حاضر نیستید کە بپذیرید بافل طالبانی پس از 8 ژوئن رهبر یا دبیرکل حزب است؟

فاضل میرانی: اولا، ما در وقایع 8 ژوئن و اختلافات داخلی اتحادیە میهنی هیچ دخالتی نداشتیم، ساختار اتحادیە میهنی حزبی چند قطبی است و از نظر ساختاری خود این شرایط را سکوی آزادی می نامند و این سکوی آزادی همیشە نظارت و دیدگاه های متفاوت، تغییرات و جناح بندی هایی را در حزب بە دنبال داشتە از جملە برهم صالح از حزب جدا شد و بار دیگر بە آن رجوع کرد و بازگشت و چنین شرایطی اصلا در حزب دمکرات وجود ندارد. دوما من می گویم کە بافل طالبانی هنوز بە صورت رسمی رهبر اتحادیە میهنی نیست و بنا بە قرارهای معتبر و کنگرە حزب هنوز رئیس مشترک است و رهبری حزب نیز هنوز جایگزین کنگرە نیست کە اختیاراتی در این زمینە داشتە باشد و این ها مشکلات داخلی اتحادیە میهنی است و نمی خواهم وارد این بحث شوم.

-شما بە عنوان دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات اگر نامە ای را خطاب بە اتحادیە میهنی و دفتر سیاسی این حزب و شخص بافل طالبانی بفرستید، آیا وی را با عنوان دبیر کل حزب و یا رئیس مشترک خطاب می کنید؟

فاضل میرانی: هیچ یک از این دو عنوان را در نامە نمی آورم و فقط می نویسم دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان، زیرا من مخاطب رهبر و رئیس مشترک نیستم و باید همتای خود و مقام همسان خود را خطاب قرار دهم کە دفتر سیاسی اتحادیە میهنی است.

-اگر خود مسعود بارزانی چنین نامە ای بفرستد چگونە تحریر می شود؟

فاضل میرانی: اگر کاک مسعود از هر عنوان استفادە کند، من بە جای وی اظهار نظر نمی کنم و سخنی نمی گویم.

-یعنی تا زمانی کە کنگرە بافل طالبانی را بە عنوان دبیرکل حزب بە رسمیت نشناسد، شما نیز وی را بە رسمیت نمی شناسید؟

فاضل میرانی: بە رسمیت شناختن، یک موضوع است و برگزاری نشست کاک مسعود و بافل موضوعی دیگر! قباد طالبانی عضو شورای رهبری است یا دفتر سیاسی؟ اما اگر قباد و بافل طالبانی هیچ منصب حزبینیز نداشتە باشند، باز هم ما با آنان می نشینیم و مذاکرە می کنیم، زیرا جایگاه آنان از منصبی کە دارند مهم تر است  و بهتر است کە بر اساس این جایگاه با آنان تعامل داشتە باشیم، زیرا آنان پسران مام  جلال هستند.

-اکنون بافل تالبانی رئیس مشترک حزب است یا دبیر کل؟

فاضل میرانی:تا همین الان بافل طالبانی از نظر خود وی و حزب دمکرات  رئیس مشترک است و خود یو نیز همین را می گوید و اتحادیە میهنی هنوز این موضوع را نهایی نکردە کە آیا جناب بافل طالبانی رئتس مشترک یا دبیر کل حزب است و باید طی کنگرە و یا پلونیوم حزب و یا با تصمیم کمیتە رهبری  این موضوع نهایی شود؛ زیرا بر اساس اساسنامە حزب کنگرە این موضوع را بە رسمیت نشناختە است و پس از کنگرە می توان برنامە کاری و اساسنامە حزب را تغییر داد، اما چنین امکانی در حزب دمکرات وجود ندارد و در این حزب نمی توان پس از اینکە کنگرە موضوعی را تصویب کرد در آن تغییری ایجاد کرد و اکنون حتی رهبری حزب نمی تواند فردی را بە عنوان عضو وارد شورای رهبری کند، اما اتحادیە میهنی عدنان مفتی و افراد دیگری  را وارد دفتر سیاسی کردە و این انعطاف پذیر کە در اتحادیە میهنی است، در حزب دمکرات وجود ندارد.

-موضع حزب دمکرات در مورد منصب ریاست جمهوری عراق چیست؟بە ویژە نظر مسعود بارزانی و شورای رهبری در آخرین نشست حزب چگونە بودە و آیا هنوز بر تصدی این منصب پافشاری می کنید؟

فاضل میرانی: پافشاری ما برای این منصب هنوز ادامە دارد، اما هر چیزی ممکن است تغییر کند، بە نظر من منافع کردها فراتر از همه منافع دیگر و حتی منصب ریاست جمهوری است.

-پس از بروز مشکلات اقتصادی در سلیمانیە و عدم پرداخت حقوق بە حقوق بگیران این استان، بافل طالبانی در پاسخ بە درخواست مصاحبە از سوی رادیو صدای آمریکا گفت کە مشغول اموری است، زیرا بە گفتە وی حزب دمکرات سیاسی نفرت انگیزی را علیە سلیمانیە در پیش گرفتە و این شهر را مورد مجازات قرار دادە و خود بافل طالبانی و نمایندگان اتحادیە میهنی در پارلمان نیز بر این باور هستند کە حزب دمکرات از طریق دولت اقلیم کردستان سلیمانیە را مجازات می کند.

فاضل میرانی:آیا دولتی در دنیا هست کە بخواهد حقوق کارکنان و حقوق بگیران خود را ندهد؟ پیشتر نیز در دوران نخست وزیری نچیروان بارزانی هم چنین ادعاهایی مطرح می شد کە دولت بودجە کافی دارد و حقوق را پرداخت نمی کند در همان زمان نیز گفتم منطقی نیست نوە ملا مصطفی نخست وزیر باشد و دولتش درآمد کافی داشتە باشد و حقوق را پرداخت نکند. مگر سلیمانیە کجاست؟ آیا در مریخ است و مردم آن مسلمان و کارمند دولت اقلیم نیستند؟ به نظر من اگر درآمدهای اقلیم درست و مرتب جمع آوری شوند نیازی نیز بە دریافت بودجە از بغداد نداریم.

-چرا درآمدها درست جمع آوری نمی شوند؟

فاضل میرانی: این را از من نپرسید. از خود بافل طالبانی و مسرور بارزانی بپرسید، آنان مسئولین دولت هستند و من نیستم، شخصا سە ماه پیش از مسئول سازمان برق سلیمانیە شنیدم کە در گفتگو با روداو اعلام کرد درآمد آنان از نیروی برق در یک ماه بە 70 میلیارد دینار رسیدە و ممکن نیست کە درآمد گذرگاه مرزی باشماق و دیگر درآمدها در سە ماه گذشتە کمتر شدە باشد، درآمد مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی و حزب دمکرات در دوران شیوع کرونا بهتر بود. در حال حاضر 10 الی 15 درصد کارمندان منطقە سلیمانیە از حزب دمکرات و 15 الی 20 درصد آنان نیز مستقل و بدون گرایشات حزبی هستند و در نهایت همه آنان کرد هستند.

-اما گفتە می شود کە حزب دمکرات در میان احزاب کردستانی چە در سطح اقلیم و چە در سطح عراق حزب اول بودە و قدرت اصلی را در اقلیم در اختیار داشتە و منصب نخست وزیری را نیز در دست دارد، آیا این ضعفی برای شما بە حساب نمی آید کە بگویید کنترل و اختیاری در این مناطق (مناطق تحت اختیار اتحادیە میهنی) ندارید؟

فاضل میرانی: بلە در صورتی کە طرف مقابل کە  اتحادیە میهنی است دولت بودن حمرانی را بر اساس حزب خود و نیز حزب دمکرات نیز دولت بودن حکمرانی اقلیم را بر اساس حزب خود تفسیر کنند، این نقطە ضعف بە شمار می آید، باز هم می گویم اگر این دو حزب دست از درآمدهای اقلیم بردارند، من اطمینان می دهم کە بودجە اقلیم کفاف هزینە ها و پرداخت کامل حقوق را می دهد؛ مشروط بر اینکە درآمد در اختیار وزارت دارایی بودە و پرداخت حقوق نیز در اولویت باشد. از سوی دیگر وزیر دارایی کنونی دولت اقلیم از حزب جنبش تغییر است، چرا چیزی در این مورد نمی گوید؟ مگر این حزب خواستار تغییرات نبود، ما گفتیم بفرمائید و وزارت دارایی را بە آنان دادیم و اتحادیە میهنی نیز بە این اقدام اعتراض کرد کە چرا وزارت مهمی بە جنبش تغییر دادە شدە، باید اکنون این وزیر در پارلمان پاسخگو باشد و وی مسئول این شرایط است، یا باید خود را با شرایط تطبیق دادە و سخنی نگویند و یا اینکە اعلام کنند کە چە کسی مسئول است و فلان گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل باشد یا باشماق مقصر است و درآمدها را تحویل نمی دهد.

-گفته می شود کە اتحادیە میهنی و جنبش تغییر گزینە خروج از دولت اقلیم کردستان را بررسی می کنند، موضع شما بە عنوان حزب اصلی و تشکیل دهندە دولت در این مورد چیست؟

فاضل میرانی: اگر انتخابات اقلیم برگزار شود به نظر من تجربە تلخ تری را بە کار می گیرند دیگر طرفها نیز برای کسب آرا و کرسی های بیشتر چنین اقدامی را انجام دادە و از دولت خارج شدند، از جملە اتحاد اسلامی و جماعت عدالت با این هدف از دولت خارج شدند، اما خروج از دولت گذشتە احزاب را پاک نمی کند و اگر اتحادیە میهنی و حزب دمکرات هم از دولت خارج شوند مسئولیت آنان در مورد آنچە کە قبلا در بارە آمن م،سئول بودە اند، سلب نمی شود و فقط در مورد آیندە و ماه های باقی ماندە تا انتخابات مسئولیتی ندارند.

-آیا حزب دمکرات می تواند بە تنهایی اقلیم کردستان را ادارە و مدیریت کند. یعنی حزب شما قادر خواهد کە سلیمانیە را نیز ادارە کند؟

فاضل میرانی: خیر، اگر اتحادیە میهنی با ما همکاری نکند، نمی توانیم سلیمانیە را ادارە کنیم، این واقعیتی است کە همه کردها و مردم سلیمانیە نیز بر آن واقف هستند کە اگر اتحادیە میهنی سلیمانیە را رها کند، دولت اقلیم در نهایت این منطقە را ادارە می کند، اما آیا منطقی است کە اتحادیە میهنی این منطقە را رها کند؟

-ائتلاف سە جانبە شما با جریان صدر و رئیس مجلس عراق بە کجا رسید؟ گفتە می شود ائتلاف دچار شکاف شدە بە ویژە مقتدی صدر کە چندان محل اعتماد نیست و یا جریان های سنی کە اکنون افرادی را در مقابل رئیس مجلس قراردادە اند، نظر شما در این مورد چیست؟

فاضل میرانی:اعتماد بە چە معنی است؟ اعتماد چیزی میان مردم عادی است، وگرنە در مورد احزاب سیاسی بە گفتە نوشیروان مصطفی رهبر فقید جنبش تغییر میان احزاب منافع مشترک وجود دارد، مگر بە طرف هایی کە پیشتر با آنان توافق کردە ایم ، اعتماد داشتیم؟ طرف های ما در توافق بعدا حتی نیروهای نظامی را علیە ما اعزام کردە و حیدر عبادی می خواست همه مرزها در اختیار گرفتە و فدرالیسم را از بین ببرد.

-برنامە آیندە شما با جریان صدر و سنی ها و بە قول کردها با زردها و سبزها چیست؟

فاضل میرانی: اگر بتوانیم آن ها را هم زرد کنیم بهتر از سبز و سیاه است، اما این عراق است، عراقی ها خود را داخل صندوقی حبس کردە و کلید آن را بە دیگران دادە و نمی توانند از آن خارج شوند، حال این دیگران ایران یا ترکیه یا عربستان یا کشورهای حاشیە خلیج فارس هستند و این کشور در حاکمیتی توهمی و ثباتی ناقص به سر می برد و ارادە ای عراقی وجود ندارد کە کشور را ادارە کند و ما کردها نیز از گذشتە تاکنون بخشی از چنین عراقی بودە ایم.

-پیشتر بنگین ریکانی از سران حزب دمکرات اعلام کرد کە کاک مسعود پروژە جدیدی را برای خروج عراق از این وضعیت دارد، این پروژە بە کجا رسیدە است؟

فاضل میرانی: خود بنگین در این مورد اطلاع دارد و باید در مورد آن پاسخگو باشد.

-به نظر شما عراق از این بن بست سیاسی خارج می شود؟

فاضل میرانی: چنین چیزی آسان نیست.

-آیا انتخابات مجلس عراق تکرار می شود؟

فاضل میرانی: این هم آسان نیست،کسی جرائت تکرار انتخابات را ندارد، زیرا این بار مردم در آن شرکت نمی کنند، مردم عراق و اقلیم از انتخابات خستە و بیزار شدە اند. عراق حالا مانند عراق پیش از انتخابات نیست و هم عراق و هم اقلیم پس از انتخاباتی کە برگزار شدە نمی توانند وارد انتخابات دیگری شوند و این یک واقعیت است و باید از دید مردم این شرایط را دید و بررسی کرد.

-با توجە بە اینکە رئیس اقلیم کردستان روز 1 اکتبر ار بە عنوان موعد برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم تعیین کردە است، بە نظر شما مردم اقلیم نیز مانند عراق همان طور کە گفتید در این انتخابات هم شرکت نمی کنند؟

فاضل میرانی: اگر حالا در اقلیم انتخابات برگزار شود، مردم در آن شرکت می کنند، اما دو سال دیگر ممکن است مردم در رای گیری شرکت نکنند.

- چرا مردم حالا در انتخابات شرکت می کنند؟ اینکە بە خودتان اعتماد دارید کە رای مردم را کسب می کنید؟ چە کاری برای مردم انجام دادە اید، آیا احساس نمی کنید مردم از شما بیزار هستند؟

فاضل میرانی: افرادی هستند کە از ما بیزارند. اما طرفداران ثابت و تغییر ناپذیری هم داریم. پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در 2017 برخی ها می گفتند کە دیگر حزب دمکرات پایان یافتە و همچنین در دیگر مقاطع نیز از جملە 1975 نیز گفتند این حزب نابود شدە و با این حال در انتخابات اخیر این حزب بیشترین رای را کسب کردە  و پیروز شد، زیرا ما سیاستی تغییر ناپذیر داریم و بر اصول میهن پرستی و کردپروری ثابت قدم هستیم، بدترتن شرایط برای حزب پس از رفراندوم بە وجود آمد با این حال ما طرفداران ثابتی داریم و طرفدارانی میهن پرست نیز خارج از حزب هستند کە بە ما اعتماد دارند  و در نهایت رای دهندگان در خصوص اینکە ما بهتر هستیم یا دیگر احزاب، تصمیم گیری می کنند.

-از نظر شما راه حلی برای عراق و اقلیم و پیشبرد فرآیند تشکیل دولت جدید عراق وجود دارد؟ یا افق رویدادها تار و مبهم است و نمی توانید هیچ پیش بینی در این مورد داشتە باشید.

فاضل میرانی: از نظر من دولت جدید عراق دیر یا زود تشکیل می شود، زیرا با وجود اینکە دو بلوک شیعە وجود دارد، ایران اجازە جدایی میان شیعیان را نمی دهد بە نظر من شیعیان فقط 10 دقیقە با موضوع ریاست جمهوری کار دارند کە طی آن رئیس جمهور سوگند یاد می کند و نخست وزیر را مامور تشکیل دولت می کند و پس از آن شیعیان و سنی های عراق کاری با رئیس جمهور ندارند و کردها نیز کاری با آنان نداراند، زیرا هیچ اقدامی نمی توانند (در مسائل شیعیان و سنی ها ) انجام دهند.

-پس تنش های کنونی میان شما و اتحادیە میهنی بر سر چیست؟

فاضل میرانی: همان طور کە گفتم ارزشی ندارد کە ما بر سر آن جنگ و دعوا کنیم.

-در بیانیە اخیر شورای رهبری حزب دمکرات نرمشی در مقابل ایران مشاهدە می شود، بە ویژە پس از مطرح شدن موضوع  صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان بە خارج، آیا می خواهید بە این سیاست خود ادامە دهید؟ بە ویژە اینکە گفتە می شود عراق و برخی دیگر کشورها جایگزین گاز روسیە برای اروپا می شوند و حزب دمکرات هم با این سیاست همراه است و اتحادیە میهنی و حزب دمکرات با آن مخالفند؟

فاضل میرانی:انسان گرسنە اگر نان گندم نداشتە باشد، باید با نان جو خود را سیر کند، یعنی ما در کشورهای همسایە منافع بیشتری داریم کە همه هم دوست ایران هستند و آیا می شود کە با این کشور دشمنی بورزیم؟ دوستی میان ما و ایران از دیگران قوی تر بوده و سپاسگزار ایران بودە ایم کە در مقاطع دشوار بە حزب دمکرات کمک کردە است، ما خوبی ایرانی ها را پس از اینکە پیکر زندە یاد ملا مصطفی را بازگرداندیم، از یاد نمی بریم.

-آیا از موضوع صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان منصرف شدە اید؟

فاضل میرانی: گاز طبیعی در دست ما نیست.گاز در دست بافل طالبانی است، مگر وی تهدید نمی کند مانع از صادرات گاز می شود، من می گویم سیاست با لجاجت پیش نمی رود، سە چیز در سیاست بسیار بد است، احساساتی بودن، کنش و واکنش و بستن درب ها و متاسفانە کردها گاهی هر سە را بە کار گیرند و بە همین دلیل این سیاست را درست نمی دانیم.

-یعنی اگر اتحادیە میهنی راضی باشد، حزب دمکرات حاضر است بە عنوان دولت اقلیم کردستان کە خود ساختار اصلی آن را تشکیل می دهد، گاز اقلیم را از طریق ترکیه بە اروپا صادر کند؟

فاضل میرانی: هرچە کە در اقلیم کردستان تولید شدە و بازاری برای آن باشد (را بە فروش می رسانیم) پس با چە زندگی و امور را ادارە کنیم؟ آیا نباید نفت و گازی را کە داریم بە فروش برسانیم؟