نچیروان بارزانی و بافل طالبانی در سلیمانیە دیدار می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رئیس اقلیم کردستان در سفر بە سلیمانیە با بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی (یکیتی) و رهبران جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت، دیدارهای جداگانە ای خواهد داشت.

بە گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان، امروز (یکشنبە 1 خرداد ماە 1401) سفری رسمی بە سلیمانیە خواهد داشت.

شبکە تلویزیونی روداو، گزارش داد؛ رئیس اقلیم کردستان در بدو ورود بە سلیمانیە در مراسم فارغ التحصیلی دورە 16 افسری دانشکدە نظامی قلاچوالان شرکت خواهد کرد.

بارزانی سپس در منطقە دباشان سلیمانیە در منزل جلال طالبانی با بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر اساس این خبر، موضوع ریاست جمهوری عراق، کشمکش های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات، موضوع انتخابات پارلمانی کردستان، جنگ رسانە ای میان دو حزب و عادی سازی روابط میان طرفین، محورهای گفتگو خواهند بود.

در ادامە اشارە شدە است کە نچیروان بارزانی پس از دیدار با رئیس مشترک اتحادیە میهنی، بە دیدار رهبران جنبش تغییر، اتحاد اسلامی و جماعت عدالت خواهد رفت.

هدف از این دیدارها، زمینەسازی برای اجماع میان احزاب و جریانات سیاسی کردستانی در روند سیاسی عراق و تشکیل دولت جدید اعلام شدە است.