هشدار وزیر پیشمرگ در مورد وجود خطر علیە ساختار فدرالی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان طی مراسم فارغ التحصیلی دانشکدە افسری قلاچوالان در استان سلیمانیە در مورد وجود خطر علیە ساختار فدرالی اقلیم هشدار داد.

به گزارش کردپرس به نقل از خلک، شورش اسماعیل وزیر پیشمرگ اقلیم کردستان طی سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکدە افسری منطقە قلاچوالان در استان سلیمانیە با اشارە بە اینکە اختلافات سیاسی بر اتحاد نیروهای پیشمرگ تاثیری ندارد، گفت: در تلاشیم با ارتش عراق بە توافق برسیم.

وی با اشارە بە اینکە ساختار فدرالی  اقلیم کردستان در معرض خطر قرار داشتە و این خطرات روز بە روز افزایش می یابد، گفت کە برای مقابلە با این خطرات و حفظ آیندە اقلیم،  وزارت پیشمرگ در تلاش است نیرویی متحد و مستقل را از نیروهای پیشمرگ تشکیل دهد.

همچنین خاطر نشان ساخت کە اصلاحات اساسی بسیاری در وزارت پیشمرگ و بە ویژە امور مالی انجام شدە و  تاکید کرد کە اجازە دادە نمی شود هیچ نیرویی خارج از وزارت پیشمرگ اقلیم تشکیل شود و هر گونە فعالیت سیاسی در وزارت پیشمرگ و برای نیروهای این وزارت خانە ممنوع است.

از نهادهای ریاست و نخست وزیری اقلیم نیز خواست اجازە تشکیل هیچ نیروی نظامی خارج از چارچوب وزارت پیشمرگ را ندهند.