نچیروان بارزانی: امنیت، منافع و موفقیت و شکست همه در سرتاسر عراق مشترک است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان با سفر بە سلیمانیە و شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکدە افسری منطقە قلاچوالان تاکید کرد کە امنیت، منافع و موفقیت و شکست همه طیف ها و مناطق در سرتاسر عراق مشترک و یکپارچە است.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان کە امروز یک شنبە 1 خرداد / 22 می، بە سلیمانیە سفر کردە در مراسم فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشکدە افسری منطقە قلاچوالان به ایراد سخنرانی پرداختە و گفت کە این دانشکدە یادگار مام جلال دبیر کل فقید اتحادیە میهنی است و تاثیر بە سزایی در آموزش نظامی نیروهای پیشمرگ داشتە و باید اتحادیە میهنی و حزب دمکرات با ایمان و باور قوی برای اجرای اصلاحات در وزارت پیشمرگ و پایان دادن بە سلطە و دخالت احزاب سیاسی در این نیروها تلاش کنند و در صورتی کە اصلاحات ومتحد سازی نیروهای پیشمرگ موفقیت آمیز نباشد، این نیروها و امنیت اقلیم تحت تاثیر کشمکش های سیاسی خواهند بود.

وی خاطر نشان ساخت کە بە دلیل اختلافات سیاسی موجود مردم اقلیم نگران انشقاق و جدایی در اقلیم و یا حتی بروز درگیری و جنگ میان احزاب هستند؛ هر چند کە احتمال بروز جنگ داخلی در اقلیم حتی در مقاطع دشوار نیز بسیار بعید است.

بارزانی تاکید کرد کە قوی بودن عراق و حفاظت از منافع کشور، تقویت اقلیم را نیز بە دنبال دارد و فدرالیسم نیز موجب تقویت عراق و برابری و مشارکت میان طیف های مختلف کشور است و اقلیم همیشە خواستار اجرای قانون اساسی کشور در تعامل با دولت مرکزی و طیف ای عراقی بودە است و اجرای کامل قانون اساسی موجب حفاظت مرزها و قدرت تصمیم گیری عراق از دخالت های خارجی  و تامین منافع همه عراقی ها می شود.

وی اشارە کرد کە نیروهای پیشمرگ نیز بر اساس همین باور آموزش می بینند و بە همین دلیل توانستند پس از سال 2003 و سقوط رژیم بعث صدام از مجلس عراق  و نقاطی از بغداد دفاع و محافظت کنند.

رئیس اقلیم از همه عراقی ها خواست با حملاتی کە توسط گروه های قانون شکن در داخل عراق بر ضد اربیل مرکز اقلیم صورت می گیرد؛ مقابلە کنند، زیرا این گروە ها با حملات خود زمینە را برای تداوم تنش و بی ثباتی و نقض حاکمیت کشور فراهم می سازند، زیرا امنیت و موفقیت و شکست در سرتاسر عراق و همه شهرهای کشور از جملە اربیل، نجف، سلیمانیە، بصرە و الانبار  یکپارچە و واحد و مشترک است

بارزانی بر ضرورت آغاز بە کار هرچە زودتر دو واحد نیروهای مشترک میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ برای مقابلە با داعش در مناطق مورد مناقشە و تامین امنیت این مناطق تاکید کردە و گفت کە باید وضعیت این مناطق از جملە کرکوک و شنگال و مخمور و خانقین عادی سازی شود.