نچیروان بارزانی: بە دلیل اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان شهروندان ناامید و مایوس شدەاند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان اعلام کرد: متاسفانە بە دلیل اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان، نا امیدی و یاس را در شهروندان احساس می کنم.

بە گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی اعلام کرد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی محولە در نهاد ریاست اقلیم کردستان در راستای حل و فصل مسائل کنونی تلاش کردە است و این تلاش ها با گفتگو با همە احزاب و جریانات سیاسی ادامە خواهد یافت.

بارزانی در سخنرانی خود در دانشکدە افسری قلاچوالان، دربارە اختلافات سیاسی کنونی در اقلیم بە ویژە میان دو حزب حاکم دمکرات و اتحادیە میهنی، گفت: اکنون زمینە ای برای نرمش و انجام گفتگو با هم، ایجاد شدە است. واقعیت این است کە مشکل و مسئلە ای چنان بزرگ کە قابل حل نباشد، وجود ندارد. اما برخی اوقات موانع داخلی برای نشست ایجاد می شود و این موضوع بیشتر در روابط میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی دیدە می شود کە موجب نگرانی جدی ساکنان اقلیم کردستان است.

نچیروان بارزانی اشارە کرد: لازم است ریاست اقلیم، دولت و پارلمان و نهادهای قضایی اقلیم کردستان تبدیل بە میدان کشمکش حزبی نشوند و باید از این کشمکش ها بە دور گرفتە شوند.

نچیروان بارزانی افزود: باید درآمدهای اقلیم کردستان برای همە کارمندان و شهروندان باشد. در همان حال باید همە تصمیمات اتخاذ شدە از سوی دولت اقلیم کردستان در تمامی مناطق و شهرهای کردستان اجرایی شوند. متاسفانە بە دلیل اختلافات سیاسی در اقلیم کردستان نا امیدی و یاس را در شهروندان احساس می کنم.