هشدار هیئت جنبش تغییر دربارە گسترش نارضایتی های مردمی بە نچیروان بارزانی
سرویس عراق و اقلیم کردستان - سخنگوی جنبش تغییر اعلام کرد در دیدار با رئیس اقلیم کردستان بە وی دربارە ضرورت حل و فصل مسائل و مشکلات، پیش از گسترش دامنە نارضایتی های شهروندان، هشدار دادە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری زمن پرس، دلیر عبدالخالق سخنگوی جنبش تغییر دربارە نشست میان این حزب و نچیروان بارزانی و معاونان وی، گفت: گفتگویی صریح داشتیم، زیرا اوضاع سیاسی  اقتصادی و اجتماعی و وضعیت معیشت شهروندان، اسفبار است. مردم، چشم انتظار تغییر و اصلاحات و بهبود وضعیت معیشت هستند. روابط پرتنش میان احزاب سیاسی، بە ویژە میان حزب دمکرات و اتحادیە میهنی تاثیرات بسیار بدی بر ادارە امور بە ویژە مدیریت منابع درآمدی گذاشتە و موجب تاثیر منفی بر نحوە عملکرد امور داشتە است. همە این مسائل نیز موجب افزایش نگرانی شهروندان و بی اعتمادی آنان بە حاکمیت شدە است.

وی خاطرنشان ساخت: 13 سال پیش جنبش تغییر بر ضرورت ملی نمودن نیروهای پیشمرگ و دیگر نهادهای  حاکمیتی و زدودن فساد اقتصادی تاکید کرد و برای این مهم پروژە ارائە داد و بە همین دلیل گفتمان جنبش تغییر هنوز هم زندە است و دیگر احزاب، پروژە این حزب را راەحل مشکلات می دانند.

سخنگوی جنبش تغییر افزود: در دیدار با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان بە وی دربارە ضرورت حل و فصل مسائل، پیش از گسترش دامنە نارضایتی های شهروندان علیە حاکمیت، هشدار دادیم. هشداری کە نمایندگی های خارجی و دیپلمات ها و فرستادە های خارجی دربارە خطری کە متوجە موجودیت ساختار فدرالی اقلیم کردستان است، دادەاند.

دلیر عبدالخالق تاکید کرد کە خطرات متوجە اقلیم کردستان، داخلی هستند. این کە ملت ناراضی است و لازم است دولت در حد انتظار بە نارضایتی مردم و مطالبات آن ها و حل مسائل در همە حوزە ها اهمیت دهد.