علی باپیر خطاب بە نچیروان بارزانی: برای حل مشکلات اقلیم بە حزب خودتان فشار وارد آورید
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رهبر جماعت عدالت کردستان خطاب بە رئیس اقلیم کردستان کە از رهبران حزب دمکرات می باشد، تصریح کرد؛ برای حل مشکلات اقلیم بە حزب خودتان فشار وارد آورید.

بە گزارش کردپرس، علی باپیر رهبر جماعت عدالت کردستان در دیدار با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان و هیئت همراە در سلیمانیە از وی درخواست کرد برای حل مشکلات اقلیم بە حزب متبوعش یعنی حزب دمکرات (پارتی) فشار وارد کند.

بر اساس بیانیە دفتر جماعت عدالت کردستان، در نشست میان باپیر و بارزانی آخرین تحولات مربوط بە عراق و اقلیم کردستان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بە موضوع نگرانی های شهروندان پرداختە و تاکید شد مردم چشم انتظار پایان مشکلات و مسائل هستند.

در ادامە اشارە شدە است کە در دیدار تاکید گردید، شهروندان مشکلات و مسائل را ناشی از عملکرد سیاسیون و حاکمان می دانند.

همچنین آمدە است: ماموستا علی باپیر از رئیس اقلیم کردستان درخواست کردە است در راستای حل و فصل مسائل و مشکلات  و خروج اقلیم کردستان از بحران های موجود، بە حزب متبوعش (پارتی) فشار وارد کند

جماعت عدالت تصریح کردە است؛ نباید شیوە حکمرانی کنونی ادامە یابد و وضعیت بە جایی رسیدە است کە شهروندان بە راە حل های دیگر می اندیشند.