حکم دادگاە فدرال عراق در خصوص مصوبات پارلمان کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – دادگاە فدرال عراق، شکایات مبنی بر غیر قانونی اعلام کردن تصویب قوانین از سوی پارلمان کردستان را رد کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، شکایاتی از سوی برخی نمایندگان مجلس عراق در دادگاە فدرال ثبت گردید کە در آن درخواست شدە بود، تصویب قوانین از سوی پارلمان اقلیم کردستان را غیر قانونی اعلام کند، کە این شکایت از سوی دادگاە رد شد.

بر اساس شکایات ثبت شدە در دادگاە فدرال، فقط مجلس عراق، حق تصویب قوانین را دارد و پارلمان کردستان از چنین اختیاری برخوردار نیست.

دادگاە فدرال عراق تاکید کردە است کە پارلمان کردستان در چارچوب ساختاری اقلیم کردستان اختیار تصویب قوانین را دارد.