حملە موشکی پ.ک.ک بە یکی از مراکز پخش رسانەای حزب دمکرات کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان – نهاد فرهنگی و رسانە ای حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرد، نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بە یکی از مراکز پخش رسانە ای این حزب حملە موشکی کردە اند.

بە گزارش کردپرس، در بیانیە نهاد فرهنگی و رسانە ای حزب دمکرات کردستان (پارتی) آمدە است: بعدازظهرسەشنبە (٣ خرداد ١٤٠١) شبەنظامیان پ.ک.ک حملە موشکی بزدلانە ای علیە یکی از مراکز پخش رسانە ای ما در کوە بِخِر در حد فاصل شهرهای دهوک و زاخو ترتیب دادە اند و خسارات گستردە ای بە بنا و تجهیزات این مرکز وارد شدە و موجب قطع پخش رادیو دهک  و شبکە دهوک تی وی،  رادیو زاخو، شبکە تلویزیونی دلال تی وی و چند رادیو و شبکە تلویزیونی دیگر شدە است.

این نهاد، اقدام پ.ک.ک بە این مرکز پخش رسانە ای را بە شدت محکوم و این اقدام را ناشی از ترس و وحشت این حزب از حقیقت گویی رسانە های حزب دمکرات و پردەپوش نمودن اقدامات غیرقانونی و اشغالگرایانە پ.ک.ک در اقلیم کردستان دانست.