حزب دمکرات از طریق نهاد اطلاعاتی پاراستن برای ایجاد ناامیدی انتخاباتی میان شهروندان تلاش می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان – سخنگوی حزب نسل نو، اعلام کرد؛ حزب دمکرات کردستان از طریق نهاد اطلاعاتی پاراستن، پروژە ایجاد نا امیدی میان شهروندان اقلیم از انتخابات پارلمانی را آغاز کردە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری کردی زبان آوینە، سفیر آمریکا در عراق برای دومین بار طی یک هفتە اخیر دربارە انتخابات پارلمانی کردستان و ضرورت تغییر اساسی در وضعیت موجود، اظهارنظر کرد و در این بارە هیمداد شاهین سخنگوی حزب نسل نو در پیامی کە در شبکە اجتماعی فیسبوک منتشر کرد، نوشت: پس از این پیام، نهاد پاراستن پارتی بە صورت مستقیم بە همە کادرهای حزب و آن هایی کە زیر مجموعە این نهاد هستند، ابلاغ کردە در مخالفت با برگزاری انتخابات پارلمانی و تلاش های آمریکا و سازمان ملل برای این مهم، فعالیت و اظهار نظر کنند تا شهروندان نا امید شدە و در این انتخابات سرنوشت ساز مشارکت نکنند.

در ادامە آمدە است: حاکمیت از این می ترسد کە بە مانند عراق و در پی فشارهای سازمان ملل، انتخابات پارلمانی برگزار شود و نخست وزیری خارج از ارادە احزاب حاکم انتخاب شود و بە دلیل وضعیت نابسامان داخلی، در پی ایجاد نا امیدی در میان شهروندان است.

سخنگوی نسل نو در پایان تاکید می کند؛ تلاش برای ایجاد نا امیدی در شهروندان نسبت بە انتخابات، ادامە تلاش های حزب دمکرات و اتحادیە میهنی برای تعویق انتخابات است و بە جز حزب دمکرات و اتحادیە میهنی بە نفع هیچ شخص و حزبی نیست.