انتقاد از وضعیت آزادی مطبوعات در اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- برخی از روزنامە نگاران و نویسندگان اقلیم کردستان با انتقاد از وضعیت آزادی بیان و رسانە ها در اقلیم و سلطە رسانە های احزاب بر این حوزە تاکید می کنند کە وضعیت آزادی روزنامە نگاری و مطبوعات در اقلیم در تاریکترین دوران خود است.

به گزارش کردپرس، آسوس هردی نویسندە و روزنامە نگار برجستە در اقلیم کردستان، طی گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، در خصوص وضعیت آزادی بیان، رسانە و فعالیت های روزنامە نگاران و خبرنگاران گفت کە وضعیت آزادتی بیان و رسانە در اقلیم اکنون در تاریکترین روزهای خود بە سر می برد و هر روزە مواردی از نقض حقوق روزنامە نگاران و آزادیخواهان روی می دهد و آنچە برای فعالین و روزنامە نگاران منطقە بادینان روی دادە، بە خوبی وضعیت این حوزە را نشان می دهد.

وی اشارە کردە کە رسانە های حزبی بر دنیای رسانە و روزنامە نگاری در اقلیم سلطە داشتە و از سوی دیگر تاثیر و سلطە احزاب سیاسی بر قوە قضائیە نیز خطرناک است.

از سوی دیگر حاکم آزاد از مسئولین سندیکای روزنامە نگاران اقلیم نیز بە رادیو آمریکا گفت کە این سندیکا قوانین مربط بە فعالیت روزنام ەنگاری و خبرنگاری در اقلیم را تدوین کردە و بە دادگاه ها تحویل دادە اند و این قانون نیز در دادگاه ها پیادە می شود با این حال لازم است کە اساس کار روزنامە نگاری و خبرنگاری در اقلیم بازتعریف شود.

 

همچنین سالم محمد خان دبیر کل شاخە حلبچە این سندیکا نیز بە همین منبع خبری گفت کە وضعیت آزادی بیان و رسانە در اقلیم روز بە روز بدتر شدە و ممانعت از کار خبرنگاران ادامە دارد و  باید اصول و مفاهیم این حوزە از نو تعریف شدە و محیط و زمینە ای آرام و مناسب برای گردش اطلاعات و دسترسی بە اطلاعات ایجاد شود.

 

در این خبر آمدە کە روزنامە نگاران و خبرنگاران اقلیم از گزارش های سازمان های دفاع از حقوق روزنامە نگاران و دیگر سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت روزنامە نگاران در اقلیم مطلح هستند، اما دولت اقلیم هیچ اقدامیبرای بهبود این وضعیت و حل مشکلات انجام ندادە است.