بافل جلال طالبانی: مخالف صادرات گاز بە اروپا نیستیم / برای ریاست و نخست وزیری اقلیم کردستان نامزد خواهیم داشت
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رهبر اتحادیە میهنی کردستان، ضمن تاکید بر این کە حزب متبوعش مخالف صادرات گاز اقلیم کردستان بە اروپا نیست، بر برنامە این حزب برای تبدیل شدن بە حزب شمارە یک اقلیم و معرفی نامزد برای مناصب ریاست و نخست وزیری اقلیم پس از انتخابات آیندە، خبر داد.

بە گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی کە در نشست فراگیر اتحادیە میهنی تحت عنوان دیدار یکیتی بە عنوان رهبر حزب معرفی شد، در پنلی، ضمن انتقاد شدید از سیاست نفتی اقلیم کردستان و سهم 60درصدی شرکت ها از درآمدهای نفتی کردستان، بر ضرورت بازنگری در قرارداهای نفتی تاکید کرد.

وی دربارە صادرات گاز نیز گفت کە اتحادیە میهنی مخالف صادرات گاز اقلیم کردستان بە اروپا نیست، بلکە می خواهد اشتباهاتی کە در صادرات نفت شدە است، تکرار نشود و درآمدهای آن عاید مردم کردستان گردد.

بافل جلال طالبانی، ضمن تاکید بر این کە آن ها بە دنبال احیای اتحادیە میهنی هستند، تصریح کرد، پس از انتخابات پارلمانی پیش رو در کردستان، این حزب برای مناصب نخست وزیری و ریاست اقلیم کردستان نامزد معرفی خواهد کرد و این اقدام در مقابل معرفی نامزد برای منصب ریاست جمهوری عراق از سوی حزب دمکرات است کە پیشتر و بر اساس توافق سهم اتحادیە بودە است.