قباد طالبانی: برای برداشتن مرزبندی های جغرافیایی - سیاسی میان دو حزب حاکم اقلیم اقدام می کنم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد اتحادیە میهنی تاکید کرد کە جدایی مناطق تحت کنترل این حزب و حزب دمکرات در اقلیم، شرم آور است و وی برای پایان دادن به این وضعیت آمادگی دارد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینە، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب اتحادیە میهنی کردستان در اظهاراتی اشارە کرد وجود مناطق تحت کنترل این حزب و حزب دمکرات کردستان در اقلیم کە موسوم  بە مناطق سبز و زرد هستند، اکنون کمرنگ شدە و دیگر احزاب نیز در این مناطق دارای جایگاه و تاثیرگذاری هستند.

وی افزود تاثیرگذاری و فعالیت دیگر احزاب و جریان ها در مناطقی کە پیشتر فقط حوزە قدرت این دو حزب محسوب می شد، امری مثبت تلقی شدە و باید افراد در اقلیم از آزادی برخوردار باشند.

طالبانی گفت کە وی از وجود پست های بازرسی و پایگاه های مجزای اتحادیە میهنی و  حزب دمکرات و مرز بندی میان مناطق تحت کنترل، شرم زدە است (پست بازرسی دیگلە - نماد دوران دو ادارەای در اقلیم کردستان) و این شرایط را شرم آور و آزاردهندە می داند.

عضو ارشد اتحادیە میهنی تاکید کرد کە وی برای حذف پست بازرسی و پایگاه حزب متبوع خود و برداشتن مرزبندی ها آمادگی دارد و با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان کە از اعضای ارشد حزب دمکرات است نیز برای پایان دادن بە این شرایط و ایجاد پست ها و پایگاه های مشترک، گفتگو می کند.

لازم بە ذکر است کە پیشتر و در سال های گذشته، حزب دمکرات کردستان (پارتی) و اتحادیه میهنی، اقلیم کردستان را به دو بخش مجزا (اربیل و دهوک تحت کنترل پارتی و سلیمانیه و حلبچه تحت کنترل اتحادیه میهنی) تقسیم کرده و هر یک اداره کاملا مجزایی در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کرده و اقلیم کردستان دارای دو اداره کاملا متفاوت و مجزا از یکدیگر بودند، اما با توافقاتی کە میان دو حزب صورت گرفت، دولت یکپارچە اقلیم تشکیل و نظام دو اداره ای در ظاهر پایان یافت، اما هنوز بسیاری از امور در این مناطق بە صورت مجزا توسط دو حزب انجام می شود و در منطقە دیگلە در نزدیکی اربیل پست های بازرسی دو طرف بە صورت مجزا وجود داشتە و مرزبندی هایی را میان این مناطق ایجاد کردە اند.