قباد طالبانی: اختلافات میان احزاب سیاسی عراق بر سر تصدی مناصب و امتیازات است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- معاون نخست وزیر اقلیم کردستان تاکید کرد کە اختلافات و مناقشات میان احزاب سیاسی عراق بر سر تصدی مناصب و امتیازات در دولت جدید است.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد اتحادیە میهنی کردستان، طی دیدار با ماریا سیرینی معاون وزیر امور خارجە ایتالیا، بە وضعیت سیاسی در عراق و اقلیم کردستان و موانع پیش روی  تشکیل دولت جدید عراق اشاره کردە و ضمن ابراز نگرانی از بن بست سیاسی موجود در کشور، گفت کە گفتگوهای میان احزاب سیاسی هنوز بە مرحلە ای امیدوارکنندە نرسیدە است.

وی افزود کە اختلافات میان احزاب سیاسی در عراق و اقلیم بر سر تصدی مناصب و امتیازات در دولت جدید است و این در حالی است دورە آن فرا رسیدە کە اگر اختلاف و مشکلی هم وجود دارد بر سر سیاست و دیدگاه های متفاوت در مورد حکمرانی باشد.

طالبانی همچنین درخواست کرد کە دولت ایتالیا شرکت ها و سرمایە داران این کشور ار تشویق بە سرمایە گذاری و فعالیت تجاری و اقتصادی در اقلیم کنند.