تاکید بر پایبندی به آزادی طیف های مختلف و اجرای قانون اساسی عراق در کرکوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- استاندار عرب کرکوک اعلام کرد کە به آزادی کامل برای طیف های مختلف استان و اجرای قانون اساسی عراق در این استان کاملا پایبند است.

به گزارش کردپرس بە نقل از درو میدیا، راکان جبوری استاندار کرکوک در اطلاعیە ای اعلام کرد کە دیداری با نمایندگان سازمان ملل انجام دادە و از آنان درخواست کردە کە نقشی موثرتر در موضوع مفقودین و ربودەشدگان در زندان های اقلیم کردستان ایفا کنند.

وی افزود: سفری که اخیرا بە انگلستان انجام دادە ایم برای جذب شرکت های بزرگ و بە ویژە بازگشت شرکت بریتیش پترولیوم به کرکوک بودە و فرودگاه بین المللی کرکوک نیز آمادە استقبال از شرکت های انگلیسی است.

همچنین نیروهای پیشمرگ را بە ویران ساختن روستاهای کرکوک متهم کردە و آوردە:پروندە پیچیدە و غامضی در مورد روستاهایی کە توسط نیروهای پیشمرگ ویران شدە و تعداد آن ها بە 138 روستا می رسد وجود دارد و آنچە هم انجام می دهیم خدمات رسانی بە این مناطق است و نمی توانیم غرامتی بە این خانە های ویران شدە بپردازیم و لازم است کە پروندە خسارت دیدگان و آسیب دیدگان عملیات های نظامی مورد بررسی قرار بگیرد و استانداری قادر بە بازسازی 15 هزار خانە ویران شدە نیست.

جبوری مدعی شدە کە هر موفقیتی در کرکوک مخالفینی دارد، پیشرفت هایی در زمینە امنیت، حقوق بشر و بازسازی و نیروهای فدرالی حاصل شدە و خدمات رسانی بە همه مناطق بدون هیچ گونە تبعیضی انجام شدە و این نیز مطلوب جریان هایی کە در صدد ایجاد شک و گمان هستند؛ نیست.

وی اعلام کرد: از سال 2017 تاکنون ترور سیاسی و ربودن افراد و مهاجرت در کرکوک پایان یافتە و رفت و آمد میان شهرها آزادانە انجام شدە و تمامی فعالیت های هنری و ملی و فرهنگی طیف های مختلف آزادانە برگزار شدە و به اجرای قانون پایبند هستیم.

استاندار کرکوک خاطر نشان ساخت کە این منطقە نفت خیز و غنی است و تفاوت نرخ سوخت میان کرکوک و شهرهای اقلیم کردستان کنترل قاچاق سوخت را مشکل ساختە و بە همین دلیل استقرار نیروهای فدرال در کرکوک مهم و ضروری است.

وی گفت کە مواردی از  نقض قوانین عراق پس از سال 2003 در کرکوک و برای  تغییر ترکیب و بافت جمعیتی استان از سوی احزاب حاکم و با اهداف انتخاباتی روی دادە است و اکنون برای اجرای قانون و جلوگیری از زیادە روی و افراط گرایی تلاش می شود.