اعتراضات مردمی و فشارهای بین المللی تنها امید برای بهبود اوضاع در اقلیم کردستان است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو کمیتە امور پارلمانی در جنبش تغییر تاکید کرد کە خطرات علیە اقلیم کردستان افزایش یافتە و اعتراضات مردمی و فشارهای بین المللی تنها امید برای بهبود اوضاع در اقلیم است.

به گزارش کردپرس، کاردو محمد در گفتگو با سایت خبری شارپرس، اعلام کرد کە اقلیم کردستان فرصت های بسیاری را از دست دادە و بە دلیل تغییر در توازن میان نیروها و جریان های مختلف، اکنون خطرات علیە اقلیم افزایش یافتە است.

وی افزود کە اقلیم در تمام زمینە های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دچار مشکلات جدی است و منافع تجاری بە سیاست گرە خوردە و  حاکمان اقلیم بە آسانی از این منافع صرف نظر نمی کنند و شرایط بە جایی رسیدە کە اکنون اعتراضات مردمی و فشارهای بین المللی تنها امید برای بهبود اوضاع در اقلیم کردستان و بانزگری حاکمان و مسئولین در عملکرد خود است.

عضو کمیتە امور پارلمانی جنبش تغییر، تاکید کرد کە در اقلیم همه ارگان ها و سازمان های دولتی ضعیف بودە و تحت سلطە احزاب سیاسی قرار دارند و هر گونە توجیه و بهانە ای برای تعویق برگزاری انتخابات اقلیم کردستان غیر قابل قبول است.

همچنین خاطر نشان ساخت کە در شرایط حاضر حزب دمکرات و اتحادیە میهنی این خطر را درک کردە اند کە با سیاست های کنونی، آیندە برای آنان نیست و طرف هایی کلە پیشتر بە آنان کمک می کردند، اکنون این دو حزب را تحت فشار قرار دادە اند.

در مورد وضعیت داخلی جنبش تغییر نیز گفت کە این حزب نیا بە تغییرات و اصلاحات جدی دارد و باید با برگزاری کنفرانس و تعیین رهبری جدید بە مطالبات مردم پاسخ گوید.

کاردو محمد در خصوص نقش فرزندان نوشیروان مصطفی بنیان گذار و رهبر فقید جنبش تغییر در این حزب، گفت کە آنان دارای نیرو و قدرت و نفوذ در حزب هستند، اما مسئولیتی رسمی را بر عهدە نگرفتە اند.