دخالت های سیاسی مانع از اجرای اصلاحات در سلیمانیە و تجمیع درآمدهای استان است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیتە مبارزە با فساد در پارلمان کردستان اعلام کرد کە سفری را بە سلیمانیە برای بررسی وضعیت درآمدها و ادارە استان انجام دادە و از وجود دخالت های سیاسی کە مانع از اجرای اصلاحات در ادارات سلیمانیە است، خبر داد.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، بلین اسماعیل سخنگوی کمیتە مبارزە با فساد در پارلمان کردستان طی نشستی خبری اعلام کرد کە این کمیتە سفری را به منظور بررسی وضعیت جمع آوری درآمدهای استان سلیمانیە و نحوە مدیریت ادارات و نهادها و ارگان های این استان انجام دادە است.

وی افزود کە دخالت های سیاسی در ارگان ها و نهادهای سلیمانیە وجود دارد و  مانع از ادارە درست امور و اجرای اصلاحاتی شدە کە جزو برنامە های دولت اقلیم کردستان است.

همچنین اشارە کرد کە مسرور بارزنای نخست وزیر اقلیم کردستان کمیتە ای را در سطح هیئت دولت برای بررسی مشکل درآمدها و پرداخت حقوق در سلیمانیە تشکیل دادە است.

همچنین گفت کە بە صورت دو ادارە ای و با نگرش های سیاسی با موضوع درآمدهای اقلیم کردستان برخورد شدە و 43 درصد از درآمدها برای تامین بودجە مربوط بە پرداخت حقوق بە حقوق بگیران در استان سلیمانیە هزینە شدە و 57 درصد نیز برای حقوق در استان های اربیل و دهوک هزینە می شود و مشکل کمبود نقدینگی مانع از پرداخت بە موقع حقوق می شود.

همچنین گفت کە اگر بودجە 200 میلیارد دیناری کە از سوی دولت مرکزی عراق برای پرداخت حقوق بە حقوق بگیران اقلیم پرداخت می شود، توسط بغداد متوقف شود، پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم با مشکل جدی مواجە می شود.