سازمان ضد ترور اقلیم کردستان: سە غیرنظامی در حملە پهپادی بە اربیل مجروح شدند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سازمان ضد ترور اقلیم کردستان اعلام کرد کە منطقە پیرمام اربیل، هدف حملە پهپادی قرار گرفتە و سە غیرنظامی در این محل مجروح شدە اند.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی روداو، سازمان نیروهای ضد ترور اقلیم کردستان اطلاعیە ای را در مورد حملە ای کە بە اربیل، صورت گرفتە منتشر کرد.

در این اطلاعیە آمدە کە یک پهپاد بمب گذاری شدە  در ساعت 21 و 35 دقیقە بە وقت محلی،  بە راه ارتباطی منطقە اربیل- پیرمام کە از راه های اصلی منطقە است، اصابت کردە و موجب مجروح شدن سە شهروند غیرنظامی شدە است.

همچنین اعلام شدە کە در پی این حملە یک رستوران در محل، دچار آسیب و خسارت شدە است.

روداو در دقایق اولیە پس از این حملە گزراش داد کە یک موشک بە پیرمام اصابت کردە و موجب خسارت بە چند خودرو شدە است.

منطقە پیرمام یک منطقە مسکونی و پرتردد در اربیل بودە و چندین نهاد امنیتی و کنسولگری های آلمان، آمریکا و امارات نیز در نزدیکی این منطقە قرار دارند.