تاراج درختان کردستان ترکیه: درختها قطع می شوند و ریشه ها سوزانده می شوند
سرویس ترکیه - نیروهای گارد محلی در شرناخ - کردستان ترکیه- به طور گسترده ای نه تنها درختان را قطع کرده و به فروش می رسانند، بلکه ریشه درختان را برای این که دیگر سبز نشود، می سوزانند.

به گزارش کردپرس، تاراج درختان مناطق کوه جودی، گابار، و جنگل های بستای شرناخ که دو سال است آغاز شده، به شدت ادامه دارد. پیشتر درختان ارتفاعات و جنگل ها قلع و قمع می شدند اما اکنون مناطق مسطح و اراضی شخصی نیز مورد تاراج نیروهای نظامی قرار گرفته اند. بر اساس اطلاعات محلی نه تنها درختان منطقه بریده می شوند، بلکه ریشه های درختان برای این که دیگر جوانه نزنند، سوزانده می شوند.

بنا بر اعلام مزوپوتامیا، درختان مناطق گری سور، خرگا گری گُزگه، تنوورا، گری گسین، چالپیژینا، باسکه قولینگا، مرگومار، کانیامیر، بیراپشو، جینیور، برووزر، ریسور، ناویان، چیای جودی، بناویا، گری سیوه، پیشتا رشا، چمه مزین، و کورتا خانی در استان شرناخ توسط  نیروهای گارد محافظ محلی و تحت امر نیروهای نظامیی بریده شده و توسط تراکتورها به سمت جاده برده می شوند و سپس بار کامیون ها شده و برای فروش به مناطق دیگر ارسال می شوند.

عایشه قلینچ یکی از شهروندان ساکن منطقه در گفتگو با خبرنگارها گفت: «ما نمی خواهیم درختان منطقه مان قطع شوند و طبیعت منطقه مان به تاراج برود. هر روز جلوی دیدگان ما درختان بریده شده را بار ده ها کامیون می کنند و می فروشند. این کامیون ها از جاده ای که جلوی خانه های ما است می گذرند. وقتی آنها را می بینیم داغدار می شویم. آنها طبیعت ما را چپاول کرده و تبدیل به بیابان بی آب و علف کرده اند.»

قلینچ این رویداد را به عنوان کشتار درختان توصیف کرد و گفت: «ما از همه می خواهیم که با کشتار درختان مخالفت کنند. هدف حکومت قطع تمام درختان بستا است. درختان چند صد ساله را در همه جا قطع کرده اند. شرم آور است، معصیت است. کردها نباید در برابر این ستم ساکت بمانند.»

یکی دیگر از اهالی منطقه به نام زوزن، با اشاره به این که معیشت مردم به این طبیعت و درختان وابسته است، و با غارت طبیعت آسیب دیده اند، گفت: «آنها هم منابع غذایی دام ما را از بین می برند و هم منبع معیشت ما را غارت می کنند. آینده ما در خطر است. همه باید به تخریب زیستگاه مردم کردستان ترکیه واکنش نشان دهند. زیرا این کشتار درختان بر زندگی همه موجودات زنده تأثیر منفی می گذارد. آنها هم درختان را قطع می کنند و هم ریشه ها را می سوزانند تا دیگر سبز نشود.»