اگر اربیل راهی برای احکام داگاه فدرال نیابد در زمینە نفت دچار مشکلات بزرگی میشود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نایب رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در مجلس عراق هشدار داد کە اگر دولت اقلیم کردستان راهی را برای احکام دادگاه فدرال علیە نفت اقلیم نیابد در زمینە نفت دچار مشکلات بزرگی می شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، کریم شکور تاکید کرد کە مشکلات موجود میان اربیل و بغداد باید از طریق گفتگو حل شود و احکام دادگاه فدرال عراق علیە فعالیت های نفتی اقلیم نیز قطعی است و باید اقلیم راهی برای آن ها بیابد و در غیر این صورت دچار مشکلات بزرگی می شود.

نایب رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در مجلس عراق افزود کە اقلیم کردستان در چارچوب عراق قرار دارد و فاقد دادگاه و قانون اساسی است و ممکن است کە برخی از قوانین اقلیم نیز بە دلیل  مغایرت با قانون اساسی عراق مورد انتقاد قرار بگیرد و باید اقلیم این مسائل را از طریق گفتگو با عراق حل کند.

وی هشدار داد کە دولت مرکزی  عراق در 16 اکتبر 2016 ا نیروهای نظامی علیە اقلیم استفادە کردە و هیچ واکنش منفی از سوی جهان مشاهدە نشدە و اکنون نیز حتی اگر عراق برای اجرای احکام دادگاه فدرال از نیروهای نظامی استفادە نکند، اجرای این احکام اقلیم را برای سال های طولانی زیر بار بدهی می برد.

در مورد احتمال استعفای جمعی نمایندگان جریان صد در مجلس نیز گفت کە این اقدام اعمال فشار علیە جریان های سیاسی عراق است.