دولت اقلیم کردستان خود عامل ایجاد گرانی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە حزب جماعت عدالت در پارلمان کردستان، دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە خود عامل بروز گرانی و انحصار در بازار و اقتصاد اقلیم است.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، عمر گلپی اعلام کرد کە نشست امروز پارلمان کردستان دربارە گرانی و افزایش نرخ کالاهای اساسی و اقلام ضروری در اقلیم کردستان برگزار شدە و در آن فراکسیون جماعت عدالت تاکید کردە کە دولت اقلیم خود عامل اصلی بروز بحران و انحصار طلبی در بازار و ایجاد گرانی در اقلیم است و اقدامات دولت موجب گرانی وفشار بر شهروندان است و از جملە از سال 2021 قیمت برق و همچنین مالیات کسبە را افزایش دادە است.

نمایندە جماعت عدالت در پارلمان کردستان اقدامات دولت اقلیم در افزایش نرخ برق و مالیات را مغایر با قانون شمارە 130 سال 1963 دانستە  و آوردە کە وزارت منابع طبیعی اقلیم در روز 20 هزار بشکە نفت را تصفیە می کند و انحصار تولید 10 میلیون لیتر بنزین از این مقدار نیز بە شرکت نفتی کار (نزدیک به دفولت اقلیم و حزب دمکرات دادە شدە) و شرکت سن اویل نیز انحصار توزیع این بنزین را در اختیار دارد و کسی از دلایل و جنبە های قانونی این پروسە اطلاعی ندارد.

وی گفت کە ادارە امور در بخش بهداشت و درمان اقلیم بە صورت غیرقانونی تبدیل بە نیمە خصوصی شدە و قوانین مربوط بە جلوگیری از انحصار طلبی در اقلیم و ایجاد رقابت در بازار اجرایی نشدە و دولت هیچ اقدامی در این زمینە انجام نمی دهد.