استعفای 3 عضو از 7 عضو کمیته اجرایی جنبش تغییر
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در افزایش تنش و اختلافات داخلی در جنبش تغییر میزان جدا شدن اعضا از حزب و استعفای آنان از مناصب حزبی افزایش یافتە و تاکنون سە تن از 7 عضو کمیتە اجرایی حزب از آن جدا شدە اند.

بە گزارش کردپرس، جنبش تغییر کە از ابتدا بە عنوان یک جریان اپوزیسیون و خواهان تغییرات اساسی در نظام حاکمیتی اقلیم کردستان در سال 2009 تشکیل شد، پس از درگذشت نوشیروان مصطفی بنیان گذار فقید آن، دچار اختلافات داخلی شدیدی شد کە جدا شدن شماری از رهبران و اعضای برجستە آن را بە دنبال داشت.

روز گذشتە عدنان عثمان سخنگوی جنبش تغییر و عضو کمیتە 7 نفرە اجرایی حزب اعلام کرد کە بە دلیل اینکە توانایی همراهی در عملکرد و شرایط کنونی حزب و دفاع از آن را ندارد از هر دو سمت حزبی خود استعفا می دهد.

اما سایت خبری و تحلیلی شارپرس بە نقل از منابع خبری خود گزارش داد کە در حال حاضر بە جز عدنان عثمان دو تن دیگر از اعضای این کمیتە نیز از منصب خود استعفا دادە و در نشست های آن شرکت نمی کنند و از جملە جلال جوهر عضو کمیتە اجرایی و مسئول امور فراکسیون ها و دولت در جنبش تغییر طی 5 ماه گذشتە در هیچ یک از نشست های کمیتە اجرایی حضور نداشتە است و استعفای خود از این کمیتە را اعلام کردە است.

همچنین شمال عبدالوفا عضو کمیتە اجرایی و دبیر امور تشکیلات حزب در دیگر مناطق نیز دو بار استعفای خود از مناصب حزبی را اعلام کردە و در نشست های کمیتە اجرایی حاضر نمی شود و بە این ترتیب تاکنون 3 عضو از 7 عضو این کمیتە از آن جدا شدە و استعفا دادە اند.

بر اساس خبر عمدە اختلافات داخلی جنبش تغییر بر سر دخالت در امور کمیتە اجرایی و نزدیک شدن جنبش تغییر بە حزب دمکرات کردستان (پارتی) دردولت و ادارە امور و مدیریت غیرصحیح و اشتباه داخلی عنوان شدە است.