گفتگوهایی میان حزب دمکرات کردستان و چارچوب هماهنگی شیعیان در جریان است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – مسئول روابط حزب دمکرات کردستان (پارتی) در بغداد از ارتباط و گفتگوهای در جریان میان حزب متبوعش با چارچوب هماهنگی شیعیان با هدف حصول توافق در تشکیل دولت جدید خبر داد.

بە گزارش کردپرس، بنگین ریکانی مسئول روابط حزب دمکرات کردستان (پارتی) در بغداد با شرکت در یکی از برنامە های شبکە تلویزیونی روداو، گفت: چارچوب هماهنگی در ارتباط و گفتگو با حزب دمکرات با هدف حصول توافق در روند تشکیل دولت جدید است.

وی افزود: چارچوب هماهنگی کمیتەای ویژە برای انتخاب نامزد تصدی منصب نخست وزیری عراق را تعیین کردە اند، اما آن ها بدون کسب موافق کردها و اهل سنت هیچ نامزدی را اعلام نخواهند کرد و احتمالا یک بار دیگر بە مقتدی صدر رهبر جریان صدر پیام ارسال کنند، تا از این امر اطمینان یابند کە وی از این نامزد ناراضی نباشد.

ریکانی آشکار ساخت کە چارچوب هماهنگی بە صورت مداوم با حزب دمکرات کردستان در ارتباط هستند و گفتگوهای جدی برای حصول توافق در جریان است، اما تا کنون نشت رسمی در این بارە انجام نشدە است.

وی تاکید کرد کە کردها و سنی ها بدون هماهنگی با هم وارد ائتلاف ها برای تشکیل دولت نخواهند شد و ائتلاف سیادە و حزب دمکرات با هم وارد ائتلاف ها خواهند شد.